Programy

Gmina Myślenice zrealizowała projekt grantowy „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” (miniPAKT GPK).

28 listopada 2023 r. podpisano umowę o powierzenie grantu o nr 18/M/2023 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotyczącą realizacji konkursu grantowego „miniPAKT – gminne pracownie komputerowe” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00.

Celem projektu było doposażenie pracowni komputerowej multimedialnej w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

W ramach projektu zakupiono:

• Sprzęt komputerowy z oprogramowaniem Petrosoft PC Solutions SP z o.o. wraz z monitorem Benq, myszą i klawiaturą Dell KM3322W w ilości 18 sztuk

• Komputer do obsługi VR, big data oraz Al Petrosoft PC Solutions SP z o.o.

• Projektor multimedialny Samsung

• Słuchawki z mikrofonem BEAR 2 Natec w ilości 18 sztuk

• Kamerę do streamingu i do nagrywania/ aparat cyfrowy iPhone Apple

• Zestaw gogli VR Quest wraz z oprogramowaniem OCULUS

• Zestaw mikrofonów Shure w ilości 3 sztuk

• Zestawy Greenscreen Massa

• Oprogramowanie do tworzenia treści graficznych i multimedialnych oraz audio-video kompatybilne z zakupionym sprzętem komputerowy

Całkowita wartość zakupionego sprzętu: 127 761,33 zł

================================================================================================

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025 to największy program wieloletni Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego, przygotowany we współpracy z Ministerstwem Edukacji i Nauki. W koordynację zaangażowane są trzy narodowe instytucje kultury: Biblioteka Narodowa, Instytut Książki, Narodowe Centrum Kultury.
Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach im. ks. Jana Kruczka jest beneficjentem 2 priorytetów:
Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostęp do nowości wydawniczych. W ramach programu jest możliwy zakup książek papierowych, ale także usługi zdalnego dostępu do książek w formatach e-booków i/lub audiobooków.
W 2021 r. otrzymaliśmy dotację w wysokości 41 030 zł, wkład własny wyniósł 76 198,57 zł.
Kierunek interwencji 4.1. BLISKO – Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność. Jego rolą jest wzmocnienie roli bibliotek jako „trzeciego miejsca” jednoczącego społeczność lokalną działaniami kulturalnymi wokół biblioteki. Na lata 2021-2022 otrzymaliśmy dotację w wysokości 100 000 zł, wkład własny wyniósł 11 200 zł

Diagnoza opracowana na potrzeby programu “Blisko”


=====================================================================================================

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2018. Partnerstwo dla Książki

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Biblioteka  realizuje projekt “Nasza Fantastyczna Biblioteka”  . Projekt skierowany jest do  dzieci i młodzieży z terenu powiatu myślenickiego. Głównym celem projektu jest zaprezentowanie i upowszechnineie nowatorskich rozwiązań służacych rozwojowi czytelnictwa. Poprzez połączenie tradycyjnych i nowoczesnych rozwiązań chcemy zachęcić nowych, młodych czytelników do korzystania z oferty biblioteki.  W ramach projektu odbyły się spotkania z autorami książek:  Marcinem Kdydryńskim, Andrzejem Philipiukiem, Zofią Stanecką i Marianną Oklejak oraz Lucyną Olejniczak.  Odbył się też wykład dr hab. Klaudii Socha “Książki z poszerzoną rzeczywistością”, pokazy filmowe, konkurdy plastyczne oraz Bibliotecon, w trakcie którego zorganizowano turniej Tekken7, gier RPG i gier planszowych, konkurs malowania figurek i cospley.

============================================================================================================

Program Wieloletni „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”: Priorytet 1-„Zakup nowości wydawniczych do bibliotek”

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa jest uchwalonym przez Radę Ministrów programem wieloletnim na lata 2016-2020. W ramach Programu zdefiniowany został Priorytet 1: “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych”, którego celem jest wzmocnienie aktywności czytelniczej w bibliotekach publicznych poprzez kreowanie wzrostu liczby wypożyczanych publikacji oraz wzrostu liczby czytelników bibliotek publicznych. Szczególny nacisk został położony na budowanie nawyków czytelniczych poprzez stały dopływ nowości wydawniczych, możliwość systematycznego ubytkowania (aktualizacja zasobów), a w konsekwencji zwiększenie oferty czytelniczej dla użytkowników bibliotek.

============================================================================================================

Priorytet 2-Program Biblioteki Narodowej “Zakup nowości wydawniczych do bibliotek. Zakup nowości wydawniczych do bibliotek publicznych zgodnie z potrzebami partnerskich bibliotek szkolnych 2014”

Strategicznym celem priorytetu jest wspieranie w formie partnerstwa bibliotek publicznych i bibliotek szkolnych dostępu do nowości wydawniczych uczniów szkół podstawowych i gimnazjów oraz kształtowania postaw/nawyków korzystania z wiedzy i informacji pozyskanych z szeroko rozumianej literatury. Program obejmował rok 2014.
Książki zakupione w ramach programu do Filii Bibliotecznej w Jaworniku (zobacz)
Książki zakupione w ramach programu do Filii Bibliotecznej w Głogoczowie (zobacz)
Ksiązki zakupione w ramach programu do Filii Bibliotecznej w Krzyszkowicach (zobacz)

Książki zakupione w ramach programu do Filii Bibliotecznej w Trzemeśni (zobacz)

============================================================================================================

Program Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego 2017. Partnerstwo dla książki.

Strategiczne cele programu to zarówno poprawa dostępu do książki w jej wszystkich formatach, jak i wzmocnienie kulturotwórczej roli księgarń i bibliotek.
Rynek czytelniczy nie może istnieć i rozwijać się bez dwóch podstawowych miejsc dostępu do książki: księgarń i bibliotek. Oba te podmioty pełnią także funkcje kulturotwórcze i powinny kształtować zachowania czytelnicze w społecznościach, w których działają. By jednak mogły te funkcje spełniać muszą być nie tylko dobrze zaopatrzone i prowadzone na poziomie odpowiadającym potrzebom ich użytkowników, powinny również te potrzeby kreować.
Biblioteka rezlizuje projekt “Wiedza to sukces” skierowany do młodzieży z powiatu myślenickiego. Głównym celem jest zachęcenie młodych ludzi do świadomego wyboru ścieżki rozwoju zawodowego opartej na naukach ścisłych. Dzięki realizacji cyklu wykładów, warsztatów i pokazów chcemy pokazać praktyczną stronę nauki.

============================================================================================================

Home

FIO Małopolska Lokalnie jest programem wsparcia skierowanym do młodych organizacji pozarządowych, grup nieformalnych i grup samopomocowych działających na terenie województwa małopolskiego. Powstał z inicjatywy czterech organizacji pozarządowych: Fundacji Biuro Inicjatyw Społecznych, Stowarzyszenia Forum Oświatowe Klucze, Fundacji Sztuki, Przygody i Przyjemności ARTS oraz Babiogórskiego Stowarzyszenia Zielona Linia.
W 2017 r. Biblioteka realizuje projekt “Śpiewajmy poezję” skierowany do młodzieży gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej oraz dorosłych i seniorów z powiatu myślenickiego. Głównym celem jest upowszechnienie i promocja poezji lokalnych twórców. Przewidziano cykl wykładów i warsztatów na temat teorii literatury. W ramach projektu ogłoszony został konkurs na wiersz związany z książką, czytaniem lub biblioteką.

============================================================================================================

Program Rozwoju Bibliotek to ogólnopolskie przedsięwzięcie, dzięki któremu biblioteki publiczne lepiej służą mieszkańcom małych miejscowości.

Program ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, Internetu i szkoleń. Dzięki programowi nowoczesne i aktywne biblioteki ułatwią mieszkańcom pełne uczestnictwo w życiu społecznym i gospodarczym. Biblioteki już otrzymały sprzęt informatyczny: komputery, laptopy, drukarki, projektory multimedialne, a pracujący w nich bibliotekarze uczestniczyli w cyklu praktycznych szkoleń. Udział w PRB daje także długofalową i intensywną pracę nad rozwojem zawodowym pracowników biblioteki, rozwojem oferty biblioteki jeszcze lepiej dostosowanej do potrzeb mieszkańców, polepszeniem standardu usług informatycznych. Biblioteki uczestniczące w PRB będą mogły również otrzymywać granty na realizację swoich pomysłów i współpracować z organizacjami pozarządowymi przy realizacji szeregu projektów. W 2012 roku nasza bilioteka otrzymała dotację w Konkursie Grantowym “Aktywna biblioteka”, dzięki któremu mogła zrealizować projekt dla młodzieży Fantastyczna Biblioteka trwający od stycznia do czerwca 2013 roku. 

Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności jest partnerem Fundacji Billa i Melindy Gates w przedsięwzięciu, które ma ułatwić polskim bibliotekom publicznym dostęp do komputerów, internetu i szkoleń. Program Rozwoju Bibliotek w Polsce jest realizowany przez Fundację Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Szczegółowe informacje o programie, a także pełna lista aplikujących bibliotek wraz z otrzymaną punktacją na stronie www.biblioteki.org

============================================================================================================

„Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej książki mówionej dla osób niewidomych i słabowidzących – Edycja 201..” realizowany przez Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. Henryka Ruszczyca. Projekt jest dofinansowany przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Czytelnicy z dysfunkcją wzroku będą mieć łatwiejszy dostęp do książek nagranych w postaci audiobooków.W ramach projektu biblioteka otrzymała nieodpłatnie urządzenie Czytak Plus, które jest przystosowane do obsługi przez osoby niewidome i słabo widzące. Na podstawie umowy użyczenia nasza placówka będzie mogła wypożyczać Czytaka wraz z książkami audio czytelnikom z wadą wzroku. Biblioteka dzięki uprzejmości Stowarzyszenia “Larix” otrzymała bezpłatnie także pakiet ….. cyfrowych książek mówionych, których można posłuchać na urządzeniu Czytak. Stowarzyszenie „Larix” od 2007 r. zajmuje się nagrywaniem i udostępnianiem bibliotekom cyfrowych książek mówionych przeznaczonych dla osób niewidomych i słabo widzących. We współpracy ze Stowarzyszeniem nasza biblioteka będzie wciąż powiększać księgozbiór dostosowany dla osób z wadą wzroku.

============================================================================================================

Fundacja Orange             

Biblioteka bierze udział w programie Orange dla bibliotek
Dzięki wsparciu fundacji Orange w naszej bibliotece możecie Państwo bezpłatnie korzystać z internetu. Program „Akademia Orange dla bibliotek” ma na celu wspieranie rozwoju społeczeństwa informacyjnego poprzez zwiększenie dostępu do nowych technologii komunikacyjnych i promocję ich wykorzystania. W ramach programu prowadzone są m.in. warsztaty komputerowe dla seniorów oraz zajęcia edukacyjne dla dzieci i młodzieży. Przez dwanaście tygodni, nasi seniorzy mieli także okazję uczestniczyć w projekcie edukacyjno-animacyjnym “Spotkania z pasjami”.
Projekt realizowany jest zarówno w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach, jak i we wszystkich filiach biliotecznych na terenie miasta i gminy (tj. Trzemeśnia, Jawornik, Krzyszkowice, Głogoczów). Dzięki uczestnictwu w programie nasze biblioteki stają się nowoczesnymi centrami informacyjnymi, kulturalnymi i edukacyjnymi.

============================================================================================================

Otrzymaliśmy sześć urządzeń “Apple iPad Air 16GB”. Są one dostępne dla czytelników w Czytelni Komputerowej. Na możliwe 100 punktów przyznano nam 94.
Projekt jest częścią Programu Rozwoju Bibliotek. Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego wyposażyła w tysiąc tabletów biblioteki, które zostały wyłonione w konkursie. Do tabletów dołączono pakiet edukacyjny: aplikacje wraz z instruktażem i scenariuszami zajęć, szkolenia online (webinaria) oraz kurs iTunesU dostępny na tablecie.

============================================================================================================

Czytampolskie

I edycja akcji społecznej promującej polską literaturę, organizowana przez Fundację PWN i księgarnię internetową Ravelo.pl. Patronat honorowy objęła Rada Języka Polskiego, w projekt zaangażowały się także czołowe polskie wydawnictwa. Celem akcji jest wspieranie czytelnictwa w Polsce poprzez promocję rodzimej literatury i jej twórców. W ramach projektu na stronie www.czytampolskie.pl zamieszczane są ciekawe artykuły, wywiady z pisarzami, konkursy, a także propozycje najciekawszych polskich książek.

============================================================================================================

„Czytam sobie w bibliotece”

 to pomysł na promocję czytelnictwa, skierowany do najmłodszych czytelników – dzieci w wieku 5-8 lat. Biblioteki publiczne otrzymają konkretne narzędzia (komplety książek z serii „Czytam sobie” Wydawnictwa Egmont wraz ze scenariuszami do zajęć z dziećmi oraz materiałami promocyjnymi, a także dostęp do filmów instruktażowych), które nie tylko zachęcą dzieci do nauki samodzielnego czytania, ale także pomogą bibliotekom zbudować własny program działań animacyjnych wokół literatury!

============================================================================================================

Tydzień z Internetem 2014, 24-30 marca 2014 r.

Pole do popisu– kurs online dla seniorów (autorstwa Orange Polska i Fundacji Orange) z wyszukiwania informacji w Internecie, połączony z wiedzą o rozwoju kompetencji poprzez narzędzia online oraz wolontariacie dla seniorów. Spotkanie ma na celu wprowadzenie osób starszych w świat Internetu w celu rozwijania ich pasji, kompetencji oraz aktywniejszego angażowania się w życie społeczne. Spotkanie w ramach Tygodnia z Internetem 2014 będzie miało nietypową formę: nauka korzystania z Internetu odbędzie się za pomocą Internetu! Dzięki technologii transmisji online specjaliści od nauczania seniorów korzystania z Internetu zawitają w do naszej placówki.

============================================================================================================

Spotkajmy się na kawie… ONLINE!
Biblioteka bierze udział w e-konferencjach. Webinaria z cyklu o komunikacji biblioteki z otoczeniem orgaznizuje Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

============================================================================================================

Spotkania z pasjami

W ramach grantu od Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Fundacja Orange realizuje projekt edukacyjno-animacyjny dla seniorów. Projekt ten zakłada przeprowadzenie na żywo w bibliotekach 12 spotkań online w formie wideo konferencji (poprzez streaming online), skierowanych do osób starszych.  Głównym celem projektu jest aktywizacja społeczna seniorów – sprawienie by seniorzy wyszli z domów i spotkali się ze sobą w miejscu publicznym. Chemy stworzyć przyjazną przestrzeń, która umożliwi im nawiązywanie nowych kontaktów oraz otworzy ich na innych ludzi.Kolejnym ważnym elementem jest rozbudzanie w nich chęci do dzielenia się swoją wiedzą, pasją z innymi. Chcemy pokazać, jak wiele osób starszych wciąż pozostaje czynna zawodowo lub jak kreatywnie wykorzystuje swój czas wolny na dokształcanie się, rozwijanie pasji, pomoc innym.

============================================================================================================

Mega Matma

Projekt „MegaMatma uczy w bibliotece!” to inicjatywa firmy MegaWiedza, która we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego oferuje bibliotekom bezpłatny dostęp do serwisu MegaMatma.pl do marca 2015 roku. MegaMatma.pl to wiedza z matematyki przydatna na każdym poziomie nauczania: zawiera obszerne opracowania wszystkich tematów, jakie są omawiane w szkole, zadania wraz z wyjaśnieniem – krok po kroku – jak otrzymać prawidłowe rozwiązanie, a także zestawy wzorów i klasówki. MegaMatma to przede wszystkim pomoc w codziennej nauce – można dzięki niej nadrobić zaległości, lepiej przygotować się do sprawdzianu i wreszcie zrozumieć, a także polubić matematykę. Bezpłatna nauka w bibliotece może być też alternatywą dla płatnych korepetycji.

============================================================================================================

Fun English

FunEnglish.pl to pierwszy w Polsce e-learningowy portal dla uczniów szkół podstawowych oraz gimnazjalnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską, z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

Kurs FunEnglish.pl oparty jest o metodę “Immersion”, która polega na zanurzeniu dziecka w języku angielskim. Polskie dzieci nie mają możliwości stale komunikować się po angielsku w domu i w szkole. FunEnglish.pl tworzy sytuacje komunikacyjne, które wymuszają mówienie i myślenie w języku angielskim.

Angielski 123

Kurs angielski123.pl jest przeznaczony dla osób dorosłych – ale mogą korzystać z niego już uczniowie ostatnich klas gimnazjum. Jest skonstruowany tak, aby jego użytkownik uczył się myśleć w języku angielskim. Składa się z czterech poziomów, podzielonych na 22 lekcje. Zawiera ponad tysiąc interaktywnych ćwiczeń, takich jak dialogi, gry czy fotolekcje. W przypadku poprawnego wykonania ponad 80% poleceń dostępnych w ramach jednego poziomu, uczestnik otrzymuje certyfikat osiągnięcia danego poziomu biegłości według Rady Europy.

Projekt “Angielski 123 w bibliotece” jest prowadzony przez firmę Funmedia, we współpracy z Fundacją Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego.

============================================================================================================

Link do przyszłości. Młodzi. Internet. Kariera

Celem projektu jest wspieranie młodych ludzi z małych miejscowości w planowaniu ich przyszłości zawodowej w sposób szeroki i nieszablonowy, uwzględniając rozwój społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy. Na spotkaniach młodzi ludzie mogli porozmawiać z osobami, które jeszcze przed 35. rokiem życia odniosły sukces zawodowy, posłuchać o ich doświadczeniach i dowiedzieć się, jaką rolę w ich pracy odgrywają nowe technologie. Poznali też przyszłościowe zawody i brali udział w quizie, który pozwolił im zorientować się w aktualnej sytuacji na rynku pracy.
Skip to content