Konkurs na recenzję książki

Konkurs na recenzję książki

Jury w składzie: Aleksandra Byrska, Tomasz Dziki, Krzysztof Szuba dokonało wyboru najlepszych recenzji książek. Nagrody otrzymują:

w kategorii recenzja dziecięca:

I miejsce – Kamila Piwowarska

Wyróżnienia: Martyna Weszka, Julia Gawęda

w kategorii recenzja młodzieżowa:

I miejsce – Justyna Zięba

Wyróżnienie – Alina Zięba

w kategorii recenzja osoby dorosłej

I miejsce – Julia Girulska

Wyróżnienie – Renata Talaga

w kategorii recenzja nauczyciela wychowawcy nagród nie przyznano.

Zwycięzców zapraszamy po odbiór nagród od 28 stycznia 2021 r. do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka

w Myślenicach, Czytelnia Naukowa (I piętro).

Fundatorami nagród jest Miasto i Gmina Myślenice i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach

Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział w konkursie!

===============================================================================================

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprezentowanie książki przeczytanej (niekoniecznie wydanej!) w 2020 roku, która wywarła na nim największe wrażenie. Przeczytaj, napisz krótką recenzję, przynieś do biblioteki, lub prześlij na adres biblioteka@myslenice.pl. Najciekawsze teksty opublikujemy na Facebooku, stronie biblioteki i w innych mediach. Na autorów najlepszych prac czekają nagrody.

Krótkie recenzje (max. 1 strona znormalizowanego maszynopisu) należy nadsyłać na adres: bibioteka@myslenice.pl do 17.01.2021 r., w tytule wiadomości wpisując  Najlepsze 2020.

Regulamin konkursu na recenzję książki Najlepsze 2020 organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs na recenzję książki Najlepsze 2020 (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 17.

2. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Czas trwania Konkursu: 3 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy.

4. Prace konkursowe będą oceniane w kategoriach:

 • recenzja dziecięca (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych),
 • recenzja młodzieżowa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich),
 • recenzja osoby dorosłej;
 • recenzja nauczyciela-wychowawcy, dotycząca książki dla dzieci lub młodzieży

§ 3

Cele i zasady konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej twórczości literackiej oraz aktywizacja czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

2. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową. Maksymalnie 1 strona A4 (1 strona znormalizowanego maszynopisu).

3. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane, w całości stanowiące oryginalną twórczość uczestnika.

4. Prace konkursowe opatrzone pseudonimem należy przesłać do  17 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną na adres:  biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać Najlepsze w 2020), pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem: „Konkurs Najlepsze w 2020” lub przynieść do Biblioteki.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z jego regulaminem oraz czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na wykorzystanie wizerunku i przesłać oryginał lub skan razem z pracą konkursową.

6. Pozyskane podczas zgłoszenia konkursowego dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i jej promowanie w mediach społecznościowych.

§ 4

Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom Konkursu. O sposobie ich przekazania zwycięzcy zostaną poinformowani.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody w niektórych kategoriach.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 25 stycznia 2021 r. przez Organizatora, o czym poinformujemy zainteresowanych uczestników. Wyniki konkursu będą również umieszczone na stronie www.biblioteka.myslenice i w mediach.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na inną nagrodę.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

2. W przypadku złamania zasad regulaminu, w tym podania błędnych danych osobowych, uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

3. Z treścią regulaminu Konkursu można zapoznać się osobiście w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach. 5. Kwestie nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.

Załącznik nr 10 do
Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych klienta  oraz zgoda na przetwarzanie danych

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych (danych Pani/Pana dziecka)  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań placówki wynikających
z realizacji zadań i określonych przepisami obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.

Ponadto, informujemy, że:

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia woli.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane  w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem szkoły,
  1. Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 6. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale określone Regulaminem korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Brak podania danych uniemożliwia korzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Opublikowano przez w dniu 4 grudnia 2020 w Aktualności


Skip to content