Konkurs na projekt i wykonanie muralu

Konkurs na projekt i wykonanie muralu

Termin wykonania projektu: 21.08.2022 r.

Termin wykonania muralu: 15.09.2022 r.

NAGRODA: 6000 zł

Zapraszamy do udziału!

Regulamin konkursu na projekt i wykonanie muralu związanego z historią Myślenic

1. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach ogłasza konkurs na projekt i wykonanie muralu związanego z historią miasta, które obchodzi w tym roku swoje 680-lecie.

2. Celem Konkursu jest:

– budowanie świadomości artystycznej i kulturalnej mieszkańców Myślenic,

– promowanie kultury i dziedzictwa historycznego miasta (w odniesieniu do 680. rocznicy nadania praw miejskich dla Myślenic),

– wyłonienie autora i wykonawcy najlepszej – zdaniem Komisji Konkursowej – koncepcji projektu, która w sposób najpełniejszy, najciekawszy lub najbardziej zaskakujący odda sedno tematu.

3. Przedmiotem konkursu jest złożenie oferty na zaprojektowanie i wykonanie muralu dla Organizatora. Projekt swym charakterem i tematyką powinien nawiązywać i kojarzyć się z historią miasta Myślenice oraz zawierać element promujący Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

  • Termin nadsyłania zgłoszeń upływa: 21 sierpnia 2022.
  • Wyniki zostaną ogłoszone: 23 sierpnia 2022.

6. Zgłoszenia należy składać w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach, ul. Mickiewicza 17 lub przesłać na adres mailowy: biblioteka@myslenice.pl

7. Konkurs ma charakter otwarty, a udział w nim jest dobrowolny i bezpłatny.

9. Organizator na czas trwania Konkursu powoła Komisję Konkursową, która dokona oceny dostarczonych ofert konkursowych.

8. W konkursie może wziąć udział każdy, kto spełnieni wszystkie wymogi niniejszego Regulaminu, dostarczy kartę zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu oraz ofertę konkursową.

Zalacznik-2Pobierz

Załącznik 3Pobierz

Warunki uczestnictwa w konkursie

  1. Lokalizacja muralu: Myślenice, 32-400, skrzyżowanie ulic Jana III Sobieskiego (K 1967) i Henryka Dąbrowskiego (K 1969), przy rondzie (Załącznik 1)

Załącznik 1Pobierz

  1. Wymiary muralu: 1,8 m x 4,5 m

3. Zaproszenie do udziału w Konkursie skierowane jest przede wszystkim do artystów plastyków oraz firm zajmujących się wykonywaniem murali.

4. Konkurs ma charakter otwarty – mogą w nim wziąć udział wszystkie osoby fizyczne oraz prawne, a także jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, które spełniają warunki uczestnictwa określone niniejszym Regulaminem.

5. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest dostarczenie karty zgłoszeniowej oraz oferty konkursowej na zaprojektowanie i wykonanie muralu, zgodnych z wymaganiami określonymi w niniejszym Regulaminie, w sposób i w terminie określonym w ogłoszeniu o Konkursie.

6. Uczestnik konkursu musi być gotowy do opracowania ostatecznego projektu muralu i wykonania muralu na ścianie w terminie nie późniejszym niż 15 września 2022 r.

7. Uczestnik Konkursu składa w treści Karty Zgłoszeniowej oświadczenie o:

a) spełnieniu przez uczestnika konkursu wszystkich warunków uczestnictwa w konkursie,

b) własnym autorstwie zgłaszanego projektu oraz, że przesłany projekt stanowi jego wyłączną własność i nie narusza praw osób trzecich ani obowiązujących przepisów prawa oraz, że zaproponowany projekt jest nowy i oryginalny oraz nigdzie wcześniej niepublikowany,

c) o akceptacji postanowień Regulaminu oraz wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora w celach przeprowadzenia konkursu, wyłonienia zwycięzcy i przyznania nagrody,

d) o zobowiązaniu się do przeniesienia autorskich praw majątkowych do projektu muralu w przypadku wygrania konkursu,

8. W przypadku gdy Uczestnik nie ukończył 18 roku życia, jego rodzic lub opiekun prawny wypełnia dodatkowo – zgodę rodzica/opiekuna prawnego.

9. Uczestnik Konkursu, poprzez fakt przystąpienia do niego, wyraża zgodę na wykorzystanie przez Organizatora jego danych osobowych dla potrzeb przeprowadzenia niniejszego Konkursu, w tym do upublicznienia danych (imię i nazwisko) laureatów na warunkach określonych w ustawie z dn. 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych. Administratorem danych osobowych zebranych podczas niniejszego Konkursu jest w rozumieniu w/w ustawy Organizator.

Wymagania konkursowe

1. Uczestnik powinien dostarczyć ofertę na zaprojektowanie i wykonanie muralu w wersji papierowej lub elektronicznej: wydruk na papierze w formacie minimum A4 lub wersja elektroniczna w formacie PDF, JPG, TIFF lub PNG o rozdzielczości nie mniejszej niż 300 dpi.

2. Oferta konkursowa na zaprojektowanie i wykonanie muralu musi zawierać:

a) koncepcję muralu (projekt wstępny), która może być wykonana w dowolnej technice (np. rysunek, grafika, szkic, grafika komputerowa) z użyciem dowolnej liczby kolorów i znaków;

b) opis koncepcji, przedstawiający m.in.: uzasadnienie wyboru elementów umieszczonych w koncepcji (np. obiektów architektury, postaci, itp.), opis stylu i techniki wykonania pracy na ścianie (np. technika 3D) oraz rodzaju materiałów planowanych do wykorzystania w trakcie malowania (np. farby antysmogowe);

c) deklarację gotowości zawarcia umowy o zaprojektowanie i wykonanie muralu, ze wskazaniem najwcześniejszego możliwego terminu wykonania muralu, nieprzekraczającego 15 września 2022 r.

3. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie autorskie koncepcje, które nie są wykorzystywane przez żaden podmiot (gospodarczy, pozarządowy, prywatny itp.).

4. Uczestnik wraz z ofertą konkursową dostarcza również wypełnioną Kartę Zgłoszeniową, stanowiącą Załącznik nr 2 oraz Załącznik nr 3 do niniejszego Regulaminu.

Zalacznik-2Pobierz

Załącznik 3Pobierz

  • Uczestnik Konkursu, który nie spełnia któregokolwiek z wymogów niniejszego Regulaminu lub poda nieprawdziwe informacje zostanie wykluczony z Konkursu.
  • Ze zwycięzcą Konkursu – laureatem pierwszego miejsca zostanie zawarta umowa o zaprojektowanie i wykonanie muralu na kwotę 6000 zł brutto.
  • Jeżeli zwycięzca Konkursu nie podpisze umowy o zaprojektowanie i wykonanie muralu w wyznaczonym terminie, Organizator może podpisać umowę z kolejną wyłonioną z konkursu osobą.

9. Zgłoszone do Konkursu oferty nie podlegają zwrotowi.

10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane podaniem błędnych lub nieaktualnych danych przez Uczestnika Konkursu oraz za ewentualne uszkodzenia lub zniszczenia źle zabezpieczonych ofert.

11. Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność w razie nieposiadania uprawnień do zgłoszonej w Konkursie oferty, naruszenia praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich.

12. Organizator nie pokrywa kosztów przygotowania i nadsyłania ofert.

13. Zgłoszenie ofert w Konkursie jest jednoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

Kryteria oceny

  1. Komisja Konkursowa dokona oceny merytorycznej na podstawie następujących kryteriów: walory estetyczne, kompozycyjne i promocyjne zgłoszonej koncepcji, a także sposób i oryginalność interpretacji tematu (nawiązanie do historii Myślenic oraz element promujący Miejską Bibliotekę Publiczną im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach).
  • Decyzje Komisji są ostateczne i niepodważalne. Od rozstrzygnięcia Konkursu nie przysługuje uczestnikowi Konkursu odwołanie.

Prawa autorskie

  1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu  i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.

3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienione w punkcie 7 „Warunki uczestnictwa w Konkursie” wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania pracy w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach w mediach społecznościowych,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

Załącznik 1Pobierz

Zalacznik-2Pobierz

Załącznik 3Pobierz

Opublikowano przez w dniu 16 sierpnia 2022 w


Skip to content