Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe

Myślenice, 19.01.2023 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MBP.400.1/23

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach przeprowadzając rozeznanie rynku na Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach w 2023 roku w trybie poza ustawą (art. 2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zaprasza do złożenia oferty na zakup książek:

  1. Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty (załącznik nr 1) z odpowiedziami na następujące pytania:
• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej,
• Ilość tytułów książek – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie,
• Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury,

• Współpraca z najważniejszymi wydawnictwami – liczba,

• Współpraca z najważniejszymi wydawnictwami naukowymi – liczba,
• Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z przesyłaniem reklamacji,
• Termin płatności -21 dni, ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności,
• Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, składania zamówień i rezerwacji osobno dla 7 agend.

  1. Ofertę w formie pisemnej należy złożyć:

– pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem Zakup książek lub

– drogą elektroniczną na adres: dyrektor.biblioteka@myslenice.pl – tytuł wiadomości Zakup książek

  1. Sukcesywne zamówienia nowości wydawniczych obejmować będą:

– literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży,

– literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży,

– wydawnictwa akademickie dla dorosłych, literaturę naukową, popularnonaukową (humanistyczną, prawniczą, społeczno-ekonomiczną, medyczną, przyrodniczą i techniczną),

– audiobooki.

  1. Oferty będą wybierane według kryteriów: (Załącznik nr 2)

• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej na literaturę piękną i popularnonaukową dla dorosłych i dla dzieci,

• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej na audiobooki,

• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej na literaturę naukową i wydawnictwa akademickie,

• Ilość tytułów książek z literatury pięknej dla dorosłych, dla dzieci dostępnych w bieżącej ofercie,

• Ilość tytułów książek z literatury naukowej i wydawnictw akademickich w bieżącej ofercie,

• Współpraca z  wydawnictwami – liczba wydawnictw,

• Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego,

• Koszty związane z przesyłaniem reklamacji,

• Termin realizacji nie dłuższy niż 7dni od złożenia zamówienia.

  1. Zamówienia będą realizowane od 13 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
  1. Szacunkowa wartość zamówienia – ok. 76 200 złotych.
  1. Ofertę należy złożyć do 3 lutego 2023 r. Otwarcie ofert 6 lutego 2023 r., godz. 10.00.
  1. Osoby do kontaktu: Agnieszka Kazanecka-Bylica, Mieczysława Żak 12 272 06 61.
  1. Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:
  2. Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, 32-400, ul. Adama Mickiewicza 17, email: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celu przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka  w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rozeznania oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt:  iod@myslenice.pl

Opublikowano przez w dniu 19 stycznia 2023 w Aktualności


Skip to content