KONKURS Czytanie

KONKURS Czytanie

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w konkursie Czytanie “Balladyny” Juliusza Słowackiego.
Dla zwycięzców atrakcyjne nagrody!!!


Regulamin konkursu Czytanie „Balladyny”

I Uwagi, wyjaśnienia i postanowienia ogólne
1.Konkurs Czytanie „Balladyny” organizuje Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice.
2.Inicjowane przedsięwzięcie wpisuje się w akcję „Narodowe Czytanie”, od 2012 r. cyklicznie organizowaną przez Prezydenta RP. W tym roku zaplanowano czytanie „Balladyny” Juliusza Słowackiego.
3.Konkurs ma charakter otwarty oznacza to, że  może wziąć w nim każdy amator, osoba nie wykonująca zawodu aktora lub innej podobnej profesji.
II Cele konkursu
1.Twórcze włączenie się lokalnej społeczności w ogólnopolską akcję „Narodowe Czytanie 2020”
2.Popularyzacja historycznego kanonu polskiej literatury, w tym twórczości Juliusza Słowackiego.
3.Uwrażliwienie czytelników na twórczość Wielkiego Romantyka oraz odchodzące w zapomnienie zasady i zwyczaje związane z recytacją i deklamacją – poezji.
III Przebieg konkursu i uwarunkowania techniczne
1.Uczestnik powinien przy pomocy dowolnego urządzenia multimedialnego (telefon, tablet, komputer, amatorska kamera wideo) nagrać dwu – trzy minutowy filmy będący zapisem recytacji dowolnego, wybranego fragmentu „Balladyny”.
2.Film powinien zostać dostarczony w jeden z podanych sposobów, wraz z Kartą Zgłoszenia (Załącznik nr 1), do dnia 25 sierpnia 2020 r. za pośrednictwem:

  • Facebook’a (poprzez tzw. wiadomość prywatną). W tytule wiadomości należy podać Czytanie „Balladyny” lub
  • za pomocą platformy WeTransfer (www.wetransfer.com) na adres email: wypozyczalnia.mbp@gmail.com. W tytule wiadomości należy podać Czytanie „Balladyny” lub
  • Dysku internetowego uczestnika konkursu (preferujemy Dropbox lub dysk Google). Za pośrednictwem poczty elektronicznej (biblioteka@myslenice.pl) należy udostępnić Bibliotece link do dysku (katalogu). W tytule wiadomości należy podać Czytanie „Balladyny” lub
  • Płyty CD i przesłać ją na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem Czytanie „Balladyny”.

IV Daty i ważne terminy
1.Pliki należy dostarczyć (udostępnić) do dnia 25 sierpnia 2020 r.
2.Ogłoszenie wyników i rozdanie nagród nastąpi 5 września 2020 r.
V Kryteria oceny
1.Emisja głosu i dykcja.
2.Autorska, zakładamy, że unikatowa interpretacja tekstu.
3.Ogólny zamysł artystyczny: plan sceniczny, ruch, strój, itd.
VI Nagrody
1. Przewiduje się nagrody za I, II i III miejsce oraz 2 wyróżnienia.
2. Komisja może podjąć decyzję o nie przyznaniu jednej z nagród, bądź wyróżnień.
3. Laureaci zostaną osobno powiadomieni o wynikach.
VII Postanowienie końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej oraz na profilu Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji organizatora nie przysługuje prawo odwołania.
3. Szczegółowe informacje udzielane są w  Czytelni Naukowej, tel. 12 272 06 61, wew. 1.
VIII Dane osobowe
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu:
1. Administratorem danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 17.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu Czytanie „Balladyny”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania wizerunków uczestników konkursu oraz podania imion i nazwisk (szczególnie laureatów). Wykorzystanie wizerunku obejmuje jego publikowanie w mediach, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej www.biblioteka.myslenice.pl oraz profilu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, sprawozdaniach itp. Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji, promocji i dokumentacji konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
5. Dane będą przetwarzane przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa i nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
6. Uczestnicy konkursu Czytanie „Balladyny” mają prawo do żądania od Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
7. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych iod@myslenice.pl.
IX Prawa autorskie
1. Uczestnik Konkursu poprzez dokonanie zgłoszenia, oświadcza, że przysługują mu wyłączne i nieograniczone prawa autorskie oraz że osoby występujące lub uwidocznione na filmie i w prezentacji, w tym Uczestnik, wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku w sposób określony w Regulaminie.
2. Uczestnik zrzeka się jakiegokolwiek wynagrodzenia za korzystanie z filmów/prezentacji zgodnie z niniejszym Regulaminem, w tym w szczególności wynagrodzenia za ozpowszechnianie filmów/prezentacji na stronie internetowej Organizatora oraz inne przypadki publicznego udostępniania.
3. Nadesłane na Konkurs pliki filmów i prezentacji przechodzą nieodpłatnie na własność Organizatora i nie będą zwracane autorom.

Załącznik 1

Opublikowano przez w dniu 6 sierpnia 2020 w Aktualności


Skip to content