Konkurs

Znajdziesz mnie w bibliotece!

Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zaprasza swoich Czytelników do wspólnego świętowania XVIII Tygodnia Bibliotek. Od 8 do 15 maja 2021 r. na kanale Biblioteki w sieci Youtube emitowane będą krótkie zagadki filmowe. W każdej z nich zaprezentowany zostanie przynajmniej jeden bohater – prosto z kart naszych najpopularniejszych książek!

Intrygujące, zaskakujące i zabawne zagadki to jeszcze nie wszystko! Właściwie to zaledwie wstęp – wstęp do konkursu, w którym zostanie wyłonionych aż 10 laureatów.

Co trzeba zrobić, by wziąć w nim udział?

  1. Rozwiązać wybraną zagadkę filmową.
  2. Wymyślić hasło promujące bohatera zagadki lub książkę/ serię książek, z której pochodzi.
  3. Wypełnić “Formularz zgłoszeniowy” oraz “Zgody” (dostępne poniżej a także w bibliotece) i dostarczyć je do Oddziału dla Dzieci pomiędzy 8 a 22 maja 2021 r.
  4. Czekać na wyniki!

Gdzie znaleźć zagadki?

https://www.youtube.com/channel/UCtIPTFM1Ls1tWcPYCg82Pzg

Regulamin konkursu

Znajdziesz mnie w bibliotece!

I. Postanowienia ogólne

1. Organizatorami konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. J. Kruczka w Myślenicach, adres siedziby: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17.

2. Partnerem konkursu jest Miasto i Gmina Myślenice.

3. Patronami medialnymi konkursu są: “Gazeta Myślenicka”, Myślenice Itv Telewizja Internetowa – Region Południe, Myślenicki Miesięcznik Powiatowy “Sedno”.

4. Uczestnictwo w konkursie oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

II. Cele konkursu:
1. Zachęcenie czytelników do aktywnego włączania się w działania służące popularyzacji literatury, tak by stawali się oni ambasadorami czytania w swoich środowiskach.

2. Promocja książek dla dzieci i młodzieży poprzez wykorzystywania możliwości, jakie stwarzają nowe technologie.

3. Wzmacnianie wizerunku biblioteki jako miejsca przyjaznego, inspirującego, otwartego na współpracę z czytelnikami.

III. Zasady i warunki uczestnictwa

1. Udział w konkursie jest wolny od jakichkolwiek opłat.

2. Uczestnikiem konkursu może zostać każdy czytelnik Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

3. By wziąć udział w konkursie należy wypełnić “Formularz konkursowy” oraz “Zgody” i dostarczyć je do Organizatora najpóźniej do dn. 22.05.2021 r. W przypadku uczestników niepełnoletnich “Zgody” podpisują ich prawni opiekunowie.

4 “Formularz konkursowy” oraz “Zgody” są dostępne na stronie internetowej Organizatora oraz w jego siedzibie, w Oddziale dla Dzieci.

5. Jeden Uczestnik może wypełnić jeden “Formularz konkursowy” do każdej filmowej zagadki, udostępnianej na kanale Organizatora w serwisie youtube w dn. 8-15.05.2021 r., przy czym czas emisji nagrań może zostać wydłużony.

6. Głównym zadaniem Uczestnika konkursu jest rozwiązanie wybranej zagadki filmowej (tj. wskazanie imienia, nazwiska, ewentualnie pseudonimu bohatera literackiego prezentowanego w nagraniu) oraz zaproponowanie hasła promującego tę postać lub książkę/ serię książek, z której ona pochodzi.

IV. Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie 10 nagród.

2. Laureatami konkursu zostaną autorzy najciekawszych haseł promocyjnych, którzy równocześnie udzielą prawidłowych odpowiedzi na zagadki filmowe.

3. Laureatów wyłoni jury, w skład którego wejdą przedstawiciele Organizatora.

4. Wyniki konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora do dn. 31.05.2021 r.

5. Odbiór nagród odbywać się będzie w terminie wyznaczonym przez Organizatora w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. J. Kruczka w Myślenicach (ul. A. Mickiewicza 17). Termin wręczenia nagród zostanie podany do dn. 31.05.2021 r.

6. Nagrody nie będą wysyłane pocztą.

7. Organizator zastrzega sobie prawo do dowolnego podziału nagród, a także do nieprzyznania nagrody, jak również do dodatkowego nagrodzenia uczestników konkursu.

V. Przepisy końcowe

1. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatne prezentowanie i publikowanie hasła promocyjnego przez Organizatora, także na jego stronie internetowej i w mediach społecznościowych oraz promowanie go przez Patronów konkursu.

2. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany podanych terminów konkursu.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzję podejmuje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje prawo odwołania.

4. W sprawach dotyczących konkursu Organizator prosi o kontakt osobisty (w Oddziale dla Dzieci), mailowy (biblioteka.dzieci@myslenice.pl) lub telefoniczny 12 272 06 61 wew. 3.

5. Organizator oświadcza, iż dane osobowe zbierane i przetwarzane przez Organizatora, jako administratora danych osobowych, w związku z realizacją Konkursu, będą wykorzystywane wyłącznie w ramach i na potrzeby przeprowadzenia Konkursu (w szczególności wyłaniania zwycięzców oraz przyznawania i rozdawania nagród), zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE rozporządzenie o ochronie danych).
Skip to content