Konkurs

Zaprojektuj plakat

Regulamin Konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem Konkursu na plakat reklamujący dowolny utwór z literatury polskiej (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Jarosława Szlachetki.

Konkurs realizowany jest w ramach Narodowego Czytania 2021.

 • Celem Konkursu jest:
 • Reklamowanie ulubionych i najciekawszych książek z literatury polskiej.
 • Popularyzacja czytelnictwa.
 • Rozbudzanie zainteresowania literaturą polską.
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
 • Czas trwania Konkursu: do 20 sierpnia 2021 r.
 • Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu plakatu reklamującego dowolny utwór literatury polskiej przy użyciu różnych technik plastycznych.
 • Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 • Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.
§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie
 1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy powyżej 15 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. wykonanie pracy w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np.: malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane,itp.) lub zaprojektowanie go w dowolnym kreatorze komputerowym. Plakat w wersji cyfrowej: 1200 pikseli dłuższy bok plakatu, format: JPG (highest quality)
 2. wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik 1), podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich (Załącznik 2);
 3. podpisanie pracy pseudonimem;
 4. przesłanie pracy konkursowej opatrzonej pseudonimem do 20 sierpnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać KONKURS NA PLAKAT),  lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myśleniach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem Konkurs KONKURS NA PLAKAT, lub dostarczyć do Biblioteki (Czytelnia I piętro)
 5. przesyłka powinna zawierać dwie koperty: w jednej praca konkursowa opatrzona kodem, w drugiej załączniki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.
 6. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 7. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.
 8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.
§ 3. Zasady przyznawania nagród
 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która przyzna I, II, III miejsce i wyróżnienia. Komisja Konkursowa oceni pracę pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, zachowanie funkcji i cech plakatu, koncepcję i kompozycję, czytelność przekazu i walory artystyczne.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (pula nagród za I-III miejsce wynosi 600 zł).
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą dostępne na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 4 września 2021 r. na uroczystej gali, która odbędzie się w siedzibie Organizatora.
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl.
§ 4. Prawa autorskie
 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.
 3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
 4. prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet
  (w tym w materiałach promocyjnych),
 5. prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,
 6. prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,
 7. prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
 8. prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
 9. prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, YouTube, Instagram
 10. prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.
 11. Prawa określone w ust. 3 Biblioteka będzie mogła wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.
§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17,
e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwanadalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym,
w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe
 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 1,   biblioteka@myslenice.pl.


Skip to content