Konkurs

Zapamiętane na zawsze – ulubiona książka z dzieciństwa

Zapraszamy do udziału w konkursie “Zapamiętane zna zawsze – ulubiona książka z dzieciństwa”. Podziel się swoimi wspomnieniami ulubionej książki, którą czytałeś jako dziecko. Konkurs przeznaczony jest dla osób powyżej 15 lat z terenu gminy Myślenice. Każdy uczestnik otrzyma upominek, a laureaci atrakcyjne nagrody.

Dofinansowano ze środków programu „Działaj Lokalnie” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności realizowanego przez Akademię Rozwoju Filantropii w Polsce oraz Fundację Sztuki Przygody i Przyjemności ARTS

Regulamin Konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Grupa „Pod Lipką” działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłaszają Konkurs „Zapamiętane na zawsze – ulubiona książka z dzieciństwa”.

2. Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.

Celem Konkursu jest:

  • Rozbudzenie zainteresowania młodych ludzi literaturą.
  • Popularyzacja literatury i czytelnictwa.
  • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
  • Umożliwienie dzieciom i dorosłym pełnego i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym.
  • Integracja środowiska lokalnego przy wspólnej inicjatywie.
  • Odbudowa więzi międzypokoleniowych.

§ 2. Warunki konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby od 15 roku życia z terenu gminy Myślenice.

2. Konkurs trwa do 30 września 2021 r.

§ 3. Zgłaszanie prac do konkursu

1. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową. Maksymalnie 1 strona A4 (1 strona znormalizowanego maszynopisu).

2. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane, w całości stanowiące oryginalną twórczość uczestnika.

3. Prace konkursowe opatrzone pseudonimem należy przesłać do 30 września 2021 r. drogą elektroniczną na adres:  biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać „Zapamiętane na zawsze”), pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem: „Zapamiętane na zawsze” lub przynieść do Biblioteki.

4. Pracę należy oznakować pseudonimem, które należy także umieścić na formularzu zgłoszeniowym (Załącznik 1).

5. Do pracy należy dołączyć:

a)  zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz wizerunku, zgodę na uczestnictwo w konkursie (Załącznik 1)

b) oświadczenie dotyczącego praw autorskich (Załącznik 2);

6. Pozyskane podczas zgłoszenia konkursowego dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

7. Udział w konkursie oznacza zgodę na nieodpłatną publikację pracy na stronie internetowej organizatora i jej promowanie w mediach społecznościowych.

8. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.

9. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

§ 4. Zasady oceniania prac

1. Prace będą oceniane przez:

a) Jury konkursowe w skład którego wejdą przedstawiciele grupy „Pod Lipką”.

b) Lokalną społeczność – głosowanie na najlepszą pracę w siedzibie MBP w Myślenicach, na Facebooku Biblioteki oraz na stronie internetowej Biblioteki.

§ 5. Nagrody

1. Zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.

2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma upominek. Fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.

§ 6. Terminy

1. Termin składania prac: do dnia 30 września 2021 r.

2. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych osób nastąpi dnia 17 października 2021 r.

§ 7. Informacje dodatkowe

1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmują członkowie grupy „Pod Lipką”.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

3. Reklamacje będą rozpatrywane do dnia 18 października 2021 r.

§ 8. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.

2.Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.

3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet
(w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e)prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,

f)prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, YouTube, Instagram

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

Prawa określone w ust. 3 Biblioteka będzie mogła wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 9. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17,
e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym,
w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 10. Postanowienia końcowe

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 1,   biblioteka@myslenice.pl.


Skip to content