Konkurs

Napisz recenzję – wygraj książkę!

Zapraszamy Czytelników do recenzowania książek wypożyczonych w naszej Bibliotece. Przeczytaj, napisz krótką recenzję, przynieś do biblioteki, lub prześlij na adres biblioteka@myslenice.pl

Najciekawsze teksty opublikujemy na stronie biblioteki w zakładce RECENZJE CZYTELNIKÓW, profilu biblioteki na Facebooku, innych mediach
i nagrodzimy.

Jeżeli przeczytałeś jakąś interesującą książkę i zauważyłeś, że nie ma jej w naszej bibliotece, poinformuj nas o tym.  Bardzo cenimy sobie sugestie i rekomendacje naszych Czytelników.

Regulamin Konkursu NAPISZ RECENZJĘ

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu NAPISZ RECENZJĘ (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest: promowanie literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej twórczości literackiej oraz aktywizacja czytelników.
 3. Czas trwania Konkursu: ciągły.
 4. Przedmiotem Konkursu jest napisanie recenzji książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 5. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczestnicy do lat 15 lat – Recenzja dziecięca i uczestnicy od 15 lat – Recenzja.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) napisanie recenzji książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach; maksymalna objętość pracy to 1 strona znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5);

b) wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 1), podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich (Załącznik nr 2);

c) przesłanie podpisanej recenzji drogą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać NAPISZ RECENZJĘ), lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem NAPISZ RECENZJĘ, lub dostarczyć do Biblioteki do Wypożyczalni.

3. Recenzja powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi 1 pracę w kategorii Recenzja dziecięca oraz 1 pracę w kategorii Recenzja raz na kwartał. Komisja Konkursowa oceni pracę pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), literackim (poprawność językowa) oraz merytorycznym (spójność, walory edukacyjne itp.).
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe, upominki.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl w zakładce RECENZJE CZYTELNIKÓW, lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube lub/ i w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu będą ogłaszane raz na kwartał tj. po 1 kwietnia, po 1 lipca, po 1 września, po 31 grudnia.
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej recenzji przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej recenzji.

3. Z dniem zgłoszenia recenzji Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach na portalu Facebook, YouTube,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka  w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym
i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego  Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 2, biblioteka@myslenice.pl.


Skip to content