Konkurs

Najlepsze 2020

Zadaniem Uczestnika konkursu jest zaprezentowanie książki przeczytanej (niekoniecznie wydanej!) w 2020 roku, która wywarła na nim największe wrażenie. Przeczytaj, napisz krótką recenzję, przynieś do biblioteki, lub prześlij na adres biblioteka@myslenice.pl. Najciekawsze teksty opublikujemy na Facebooku, stronie biblioteki, innych mediach i nagrodzimy.

Krótkie recenzje (max. 1 strona znormalizowanego maszynopisu) należy nadsyłać na adres: bibioteka@myslenice.pl do 17.01.2021 r., w tytule wiadomości wpisując  Najlepsze 2020.

Regulamin konkursu na recenzję książki Najlepsze 2020 organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice

§ 1

Postanowienia ogólne

1. Konkurs na recenzję książki Najlepsze 2020 (zwany dalej Konkursem) organizowany jest przez Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (zwaną dalej Organizatorem) z siedzibą przy ul. Adama Mickiewicza 17.

2. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.

3. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2

Uczestnictwo w Konkursie

1. Czas trwania Konkursu: 3 grudnia 2020 r. – 17 stycznia 2021 r.

2. Uczestnictwo w Konkursie jest bezpłatne.

3. Uczestnikiem Konkursu może być każdy.

4. Prace konkursowe będą oceniane w trzech kategoriach:

  • recenzja dziecięca (uczniowie klas I-VI szkół podstawowych),
  • recenzja młodzieżowa (uczniowie klas VII-VIII szkół podstawowych oraz szkół średnich),
  • recenzja osoby dorosłej;
  • recenzja nauczyciela-wychowawcy, dotycząca książki dla dzieci lub młodzieży

§ 3

Cele i zasady konkursu

1. Celem Konkursu jest promowanie literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej twórczości literackiej oraz aktywizacja czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

2. Uczestnik Konkursu może nadesłać jedną pracę konkursową. Maksymalnie 1 strona A4 (1 strona znormalizowanego maszynopisu).

3. Do Konkursu zakwalifikowane zostaną wyłącznie prace wcześniej niepublikowane i nienagradzane, w całości stanowiące oryginalną twórczość uczestnika.

4. Prace konkursowe opatrzone pseudonimem należy przesłać do  17 stycznia 2021 r. drogą elektroniczną na adres:  biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać Najlepsze w 2020), pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem: „Konkurs Najlepsze w 2020” lub przynieść do Biblioteki.

5. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest zapoznać się z jego regulaminem oraz czytelnie wypełnić kartę zgłoszenia oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych, zgodę na wykorzystanie wizerunku i przesłać oryginał lub skan razem z pracą konkursową.

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych, zgoda na wykorzystanie wizerunku

6. Pozyskane podczas zgłoszenia konkursowego dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu.

§ 4

Nagrody

1. Organizator przewiduje przyznanie dyplomów i nagród rzeczowych laureatom Konkursu. O sposobie ich przekazania zwycięzcy zostaną poinformowani.

2. Organizator zastrzega sobie prawo do odstąpienia od przyznania nagrody w niektórych kategoriach.

3. Ogłoszenie wyników Konkursu nastąpi 15 stycznia 2021 r. przez Organizatora, o czym poinformujemy zainteresowanych uczestników. Wyniki konkursu będą również umieszczone na stronie www.biblioteka.myslenice i w mediach.

4. Laureatom nie przysługuje prawo wymiany nagrody na jej równowartość pieniężną, ani na inną nagrodę.

5. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.

§ 5

Postanowienia końcowe

1. Prace konkursowe oceni jury powołane przez Organizatora.

2. W przypadku złamania zasad regulaminu, w tym podania błędnych danych osobowych, uczestnik Konkursu zostanie zdyskwalifikowany.

3. Z treścią regulaminu Konkursu można zapoznać się osobiście w siedzibie Organizatora, na stronie internetowej Organizatora oraz w mediach. 5. Kwestie nieregulowane niniejszym regulaminem rozstrzygane będą zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego.


Skip to content