Konkurs

Literackie labirynty

Zapraszamy do udziału w konkursie “Literackie labirynty”!

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO pt. Literackie labirynty

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

Cele konkursu:

– propagowanie twórczości literackiej,

– zachęcanie do rozwijania zdolności literackich poprzez prezentowanie własnej twórczości,

– promocja działalności Biblioteki.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie pracy w dowolnej formie i na dowolny temat.

Czas trwania konkursu

 zgłoszenia do 31.08.2023

Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci, młodzież i osoby dorosłe zapisane do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

2. Prace konkursowe będą oceniane w dwóch grupach wiekowych:

 I – do 16 lat

 II – od 17 lat

3. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu jedną, samodzielnie napisaną pracę literacką, która nie była nigdzie publikowana ani nagradzana: format A4, Times New Roman, 12, maksymalnie do 5 stron znormalizowanego maszynopisu (ok. 9000 znaków ze spacjami).

4. Utwór należy podpisać godłem/pseudonimem, a nie imieniem i nazwiskiem. Dane personalne autora należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Dane do chwili wyłonienia osób wyróżnionych będą dostępne wyłącznie dla organizatora Konkursu.

5. Prace konkursowe można składać:

– osobiście w siedzibie Biblioteki,

– drogą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać KONKURS LITERACKIE LABIRYNTY),

– pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem KONKURS – LITERACKIE LABIRYNTY.

6. Do prac przekazanych na konkurs literacki należy dołączyć kartę zgłoszeniową (patrz załącznik nr 1), dostępny do pobrania i wydrukowania ze strony internetowej Organizatora.

7. Organizator zastrzega sobie prawa do publikowania i cytowania nagrodzonych tekstów w mediach.

UWAGA: Prace bez dołączonej prawidłowo wypełnionej i podpisanej karty zgłoszenia nie wezmą udziału w konkursie. § 3. Ocena uczestników Konkursu

Jury złożone z pracowników Miejskiej Biblioteki Publicznej w im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, dokona wyboru pięciu najlepszych prac (ex aequo) kierując się następującymi kryteriami:

poprawność stylistyczna i językowa,

oryginalna forma,

zaskakująca fabuła lub tematyka,

wysoka wartość artystyczna utworu.

   2.  Decyzja jury jest ostateczna, jednak uczestnik ma prawo domagać się uzasadnienia.

§ 4. Nagrody

Organizator dla pięciu wyróżnionych utworów w każdej kategorii przewidział jednakowe, równorzędne nagrody.

Wszyscy uczestnicy konkursu, będą mogli wziąć udział w warsztatach literackich. O terminie i szczegółach warsztatów Organizator poinformuje Uczestników mailowo i telefonicznie.

§ 5. Finał

Autorzy wyróżnionych prac zostaną powiadomieni i zaproszeni na finał przez Organizatora mailowo i telefonicznie.

Ogłoszenie wyników zostanie opublikowane najpóźniej do dnia 1.10.2023 na stroniewww.biblioteka.myslenice.pl

Finał i odebranie nagród odbędzie się w wyznaczonym przez Organizatora terminie w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

§ 6. Przetwarzanie danych

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka    w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 7. Postanowienia końcowe

Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego    Regulaminu.

Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy w dziale dziecięcym i wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 3 lub 2, biblioteka@myslenice.pl.

Załącznik nr 1          PROSIMY WYPEŁNIĆ PISMEM DRUKOWANYM

AUTOR PRACY:

Godło/pseudonim………………………..……

Imię ………………………………………………………..

Nazwisko………………………………………………..

Rok urodzenia ……………………………

OPIEKUN PRAWNY:

Imię ………………………………………………..

Nazwisko…………………………………………………………………………………

……………………………………….      ………………………………………….

podpis autora pracy                   podpis opiekuna prawnego

ADRES DOMOWY:

ulica ……………………………………………………………

kod ……………………………………………….. miejscowość……………………………………………………….

Tel. ……………………………………………….

e-mail:……………………………………………………………

OŚWIADCZENIE:

Przystępując do konkursu:

Przekazuję moją pracę oraz oświadczam, że jestem autorem i twórcą pracy przygotowanej w ramach Konkursu ; praca została stworzony przeze mnie samodzielnie, bez udziału osób trzecich ; praca jest oryginalna, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponoszę wobec nich odpowiedzialność.

Przenoszę pełne prawa autorskie do tej pracy na rzecz organizatorów konkursu na następujących polach eksploatacji: prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym

w materiałach promocyjnych) ; prawo do wprowadzania pracy do obrotu ; prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera ; prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania ; prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy ; prawo do wykorzystywania pracy w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. Jana Kruczka w Myślenicach ; prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora, jego profilu w portalu Facebook i innych mediach społecznościowych oraz mediach lokalnych.

Przeniesienie praw autorskich następuje na terytorium całego świata i bez ograniczenia czasowego.

Przyjmuję również do wiadomości, że praca konkursowa nie podlega zwrotowi.

Wyrażam zgodę na publikację mojego wizerunku oraz danych osobowych na potrzeby promocji konkursu Literackie Labirynty organizowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

………………………………….………………………………………..

podpis autora pracy / podpis opiekuna prawnego


Skip to content