Wielkanoc w obiektywie

Wielkanoc w obiektywie

2017-03-24 00:00:00

KONKURS FOTOGRAFICZNY "WIELKANOC W OBIEKTYWIE" 
LGD "Między Dalinem i Gościbią" zaprasza wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie fotograficznym, który ma na celu ukazanie piękna tradycji i obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi na obszarze Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice (w Konkursie mogą brać udział tylko mieszkańcy tych Gmin).
Zwycięzca Konkursu zostanie wyłoniony przez Jury, a Internauci w drodze głosowania na Facebooku przyznają Nagrodę Publiczności!

Zdjęcia w wersji elektronicznej wraz z krótkim opisem należy przesyłać od 18.04.2017r. do 28.04.2017r. na adres Biura: biuro@dalin-goscibia.pl. Formularz zgłoszeniowy wraz z oświadczeniem prosimy składać w Biurze LGD w Myślenicach (ul. Słowackiego 28) oraz w Sułkowicach (ul. Rynek 6) w godzinach pracy.
 

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO   „Wielkanoc w obiektywie”
⦁    Organizator: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Między Dalinem i Gościbią”
⦁    Cele konkursu:
⦁    ukazanie piękna i wyjątkowości obrzędów związanych ze Świętami Wielkanocnymi na obszarze objętym LSR- tj. Gminy Myślenice i Gminy Sułkowice,
⦁    upowszechnianie i popularyzacja fotografii,
⦁    propagowanie lokalnych tradycji świątecznych,
⦁    rozwijanie wśród wszystkich mieszkańców (w szczególności dzieci i młodzieży) zainteresowania lokalną tradycją,
⦁    zapoznanie z różnorodnością obrzędów świątecznych.
⦁    Fotografie zgłaszane do konkursu muszą być zgodne z tematyką Konkursu, tzn. obrazować konkretny obrzęd, tradycję (pisanki wielkanocne, koszyczki, palmy, Śmiguśnicy, palenie „Judasza” itp.), bądź inny element charakterystyczny dla Świat Wielkanocnych. Jeden Uczestnik może przesłać dobrowolną ilość zdjęć. Spośród kilku prac przesłanych od jednej osoby Zarząd Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” wybierze maksymalnie trzy fotografie, które będą podlegać głosowaniu. Zdjęcia należy opatrzyć tytułem oraz krótkim opisem.
⦁    Konkurs skierowany jest do wszystkich mieszkańców Gminy Myślenice oraz Gminy Sułkowice; tj. dzieci, młodzieży, dorosłych, członków organizacji, stowarzyszeń
i wszelkich innych instytucji działających na terenie wymienionego obszaru.
⦁    Każdy uczestnik przystępując do konkursu składa osobiście:
1) wypełniony formularz zgłoszenia (Załącznik nr 1),
2) oświadczenie (Załącznik nr 2),
3) zdjęcia w wersji elektronicznej zapisane na płycie CD lub przesłane na adres e-mail: biuro@dalin-goscibia.pl (format JPG) opatrzone imieniem i nazwiskiem autora, tytułem oraz krótkim opisem.
Dokumenty należy składać w Biurach LGD „Między Dalinem i Gościbią” w Myślenicach oraz Sułkowicach w godzinach jego pracy w terminie od 18.04.2017r. do 28.04.2017r.
⦁    Zgłoszenie prac do Konkursu oznacza akceptację warunków określonych w niniejszym regulaminie oraz jest jednoznaczne z oświadczeniem, iż zdjęcia złożone na konkurs zostały wykonane osobiście.
⦁    Zdjęcia zgłaszane do Konkursu mogą być zdjęciami wykonanymi w przeszłości, które dotąd nie były wykorzystywane, rozpowszechniane, wyróżniane, czy nagradzane.
⦁    Wszystkie fotografie biorące udział w Konkursie będą oceniane przez specjalnie powołane Jury, które przyzna 1, 2 i 3 miejsce oraz w głosowaniu internautów- podczas którego jedna fotografia z największą liczbą „polubień” otrzyma Nagrodę Publiczności. Pod uwagę będą brane tylko głosy, które oddane zostaną na Facebooku Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią” (nie będą uwzględniane głosy zdobyte poprzez udostępnienie posta). Głosowanie odbędzie się w dniach 04.05.2017r. do 18.05.2017r.  Na podane w formularzu zgłoszeniowym adresy e-mailowe przesłana zostanie informacja o rozpoczęciu głosowania wraz z informacją w jaki sposób można oddać głos. Jedno zdjęcie, które otrzyma największą liczbę głosów zostanie nagrodzone. Informacja o dacie rozstrzygnięcia konkursu pojawi się na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Między Dalinem i Gościbią”. Wszystkie fotografie zostaną opublikowane na stronie internetowej LGD „Między Dalinem i Gościbią” oraz na Facebooku.
⦁    Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wyłączenia z udziału w Konkursie fotografii o niskiej jakości technicznej raz fotografii, które w inny sposób naruszają niniejszy regulamin. Organizator zastrzega również prawo do umieszczenia zgłoszonych fotografii w publikacji promującej teren obu Gmin.
 
Załącznik nr 1 do regulaminu konkursu „Wielkanoc w obiektywie”

KONKURS FOTOGRAFICZNY  „Wielkanoc w obiektywie”  FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
(wypełnij drukowanymi literami)
IMIĘ I NAZWISKO    
ADRES ZAMIESZKANIA     
TELEFON ………………………………………………… E - MAIL………………………………………………………………………….
IMIĘ I NAZWISKO RODZICA *    
TELEFON RODZICA**    


…..........................................................
Miejscowość, data czytelny podpis autora
…...................................................................
Miejscowość, data, podpis prawnego opiekuna (jeśli dotyczy)

*w przypadku osób niepełnoletnich,  **w przypadku osób niepełnoletnich
 Załącznik nr 2
do regulaminu konkursu „Wielkanoc w obiektywie”

KONKURS FOTOGRAFICZNY  „Wielkanoc w obiektywie”   OŚWIADCZENIE
Oświadczam że,
1. Przysługują mi wyłączne i nieograniczone prawa autorskie do przekazanych tekstów oraz zdjęć, że wszystkie osoby biorące udział w powstaniu dzieła wyrażają zgodę na jego opublikowanie oraz, że wszystkie osoby widniejące na fotografiach wyrażają zgodę na ich opublikowanie oraz publiczną ekspozycję.
2. Zgadzam się na opublikowanie tekstów oraz zdjęć na stronie http://www.dalin-goscibia.pl/ i w innych mediach elektronicznych.
3. Wyrażam zgodę na wielokrotne, nieodpłatne publikowanie przekazanych tekstów oraz zdjęć dla celów publikacji i opublikowanie mojego imienia, nazwiska, w materiałach promocyjnych.
4. Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych na potrzeby realizacji konkursu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. Z 2002r. Nr 101, poz. 926).
5. Poprzez złożenie tekstu na konkurs, nieodpłatnie przenoszę na organizatora wszelkie autorskie prawa majątkowe do niego, na wszelkich polach eksploatacji, o których mowa w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2000 r. Nr 80, poz. 904 z późn. zmian.)

….…............................................................
Miejscowość, data czytelny podpis uczestnika

.….........................................................................
Miejscowość, data, podpis prawnego opiekuna (jeśli dotyczy)