KONKURS FOTOGRAFICZNY

KONKURS FOTOGRAFICZNY

2020-08-06 22:40:01

21 lipca 2020

KONKURS FOTOGRAFICZNY

Druga edycja konkursu na najlepszą fotografię „Z książką w tle”

 Dla wszystkich uczestników przewidziano nagrody.
Zapraszamy!!!
 

REGULAMIN KONKURSU


§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Grupa „Pod Lipką” działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach w ramach konkursu grantowego „Działaj Lokalnie” ogłaszają Konkurs „Z książką w tle”.
 2. Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.

§ 2 Cel konkursu

 1. Wzbudzenie zainteresowania uczniów literaturą,  rozwój ich wyobraźni i kreatywności.
 2. Rozbudzenie zainteresowania fotografią.
 3. Zainspirowanie dzieci i młodzieży alternatywnymi formami spędzania wolnego czasu.
 4. Popularyzacja literatury i czytelnictwa.
 5. Pokazanie dzieciom i młodzieży, że książka pozwala na przyjemne i interesujące spędzenie wolnego czasu.

§ 3 Warunki konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć osoby do 25 roku życia z terenu powiatu myślenickiego.
 2. Konkurs trwa od 15 lipca 2020 r. do 20 września 2020 r.

§ 3 Zgłaszanie prac do konkursu

 1. W terminie do dnia 20 września 2020 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice) należy dostarczyć fotografie na dysku CD, przesłać prace pocztą e-mail: biblioteka@myslenice.pl lub tradycyjną pocztą. 
 2. Dane identyfikujące fotografie należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Karta tytułowa powinna zawierać jedynie tytuł fotografii. Załącznik 1.
 3. Pracę należy oznakować pseudonimem, które należy także umieścić na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Do pracy należy dołączyć:
 • zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku - wzór zgody stanowi Załącznik 2 do regulaminu.

o    zgodę autora pracy na niekomercyjne publikowanie przez organizatorów fotografii (w mediach tradycyjnych i internetowych) (Załącznik nr 2).

o    zgodę autora pracy na archiwizację jego fotografii w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach i późniejsze jej udostępnianie (Załącznik nr 2).

5.      Zgłoszona fotografia, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.

6.      Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.

7.      Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.

§ 4 Zasady oceniania prac

 1. Prace będą oceniane przez:
 • Członków Myślenickiego Klubu Fotograficznego mgFoto;
 • Jury konkursowe w skład którego wejdą przedstawiciele grupy „Pod Lipką”
 • Lokalna społeczność – głosowanie na najlepszą pracę w siedzibie MBP w Myślenicach, na Faceeboku Biblioteki oraz na stronie internetowej Biblioteki.
 1. Oceniając pracę jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na:
 • kreatywność autora;
 • jakość techniczną;
 • światło, barwa, kolor;
 • kadrowanie;
 • treść fotografii;
 • wrażenia artystyczne;
 • oryginalność.

§ 5 Nagrody

 1. Zostaną przyznane 3 nagrody i 3 wyróżnienia. Fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności.
 2. Każdy uczestnik konkursu otrzyma nagrodę książkową. Fundatorem nagród jest Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. Ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 3. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.

§ 6 Terminy

 1. Termin składania prac: do dnia 20 września 2020 r.
 2. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych osób nastąpi dnia 15 października 2020 r.

§ 7 Informacje dodatkowe

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmują członkowie grupy „Pod Lipką”.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane do dnia 16 października 2020 r.

§ 8 Ochrona danych osobowych

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest Grupa „Pod Lipką” działająca przy Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice. Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji konkursu i jego promocji. Ponadto, informujemy, że:
1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

c.       art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

2.      Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl

3.      Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

4.      Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.

5.      Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

6.      Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

7.      Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

8.      Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Do pobrania:


Załącznik nr 1


Załącznik nr 2