KONKURS LITERACKI dla młodzieży, dorosłych i całych rodzin

KONKURS LITERACKI dla młodzieży, dorosłych i całych rodzin

2022-04-27 12:51:17

Organizatorem konkursu są Aktywni Seniorzy i Stowarzyszenie „Przytul Sierściucha”. Konkurs realizowany jest w ramach inicjatywy oddolnej w ramach projektu bibliotecznego Biblioteka Bliżej.

REGULAMIN KONKURSU literackiego  dla młodzieży, dorosłych i całych rodzin       

Mini antologia poezji z własnym wstępem

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu -   Mini antologia poezji z własnym wstępem         (zwanego dalej Konkursem) są Aktywni Seniorzy i Stowarzyszenie „Przytul Sierściucha”,  zwani w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest promocja poezji dotyczącej fauny i flory.
 3. Czas trwania Konkursu: do  20 V 2022
 4. Przedmiotem Konkursu jest wykazanie się znajomością polskiej poezji dotyczącej fauny i flory oraz umiejętność uzasadnienia własnych preferencji.
 • Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 • Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1.  Konkurs skierowany jest do osób  zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

Zaproponowanie 10 wierszy  (uznanych poetów polskich),  których tematem są zwierzęta, drzewa, kwiaty. W ten sposób powstanie mini antologia, należy dołączyć do niej własne uzasadnienie wyboru, które będzie stanowiło wstęp. Stanowczo preferowana będzie  oryginalność, utwory wychodzące poza kanon szkolny. Każdy wiersz musi być opatrzony nie tylko nazwiskiem poety ale też danymi książki z której  pochodzi  (tytuł , wydawnictwo, rok wydania, wskazany ISBN), szczególnie mile widziane pozycje z  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka. Tak ułożoną antologię ze wstępem podpisujemy wyłącznie pseudonimem.             

W małej kopercie z zapisanym na niej pseudonimem winna być kartka z imieniem, (imionami) i nazwiskiem  (e- mail, telefon) oraz  oświadczenie: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejską  Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka dla potrzeb przeprowadzenia konkursu na antologię.  Zapoznałem się z regulaminem i prawami autorskimi. Podpis (podpisy).  Za niepełnoletnią młodzież podpisuje rodzic. Całość  z kopertą ( w folijce lub dużej kopercie)  należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać na jej adres.

Czekają nagrody!!! Termin do 20 maja.

Można też mailem w dwóch plikach:

1. mini antologia ze wstępem uzasadniającym wybór podpisana pseudonimem.  2. powtórzony pseudonim i jego rozwiązanie czyli dane z formułą oświadczenia,  w treści maile wpisujemy pseudonim, który powtarzamy w pliku danych. W  temacie maila: Mini antologia poezji z własnym wstępem.

Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im.  ks. Jana Kruczka ul. Mickiewicza 17 32-400 Myślenice  

mail: biblioteka@myslenice.pl

Wyniki na stronach internetowych biblioteki i tablicy ogłoszeń

3 czerwca 2022

 b) wypełnienie i podpisanie przez opiekuna prawnego  zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie, podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich;

c) przesłanie podpisanej pracy drogą elektroniczną na adres mailowy:biblioteka@myślenice.pl lub pocztą tradycyjną na adres:Miejska Biblioteka Publiczna im.  ks. Jana Kruczka ul. Mickiewicza 17 32-400 Myślenice  

3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi  3 prace,  możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), literackim oraz merytorycznym.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe, upominki.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą publikowane  stronie Biblioteki www.biblioteka.myslenice.pl lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram lub/ i w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 3 VI 2022
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.

3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach na portalu Facebook, YouTube,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Organizatora.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady organizatorzy Konkursu. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego  Regulaminu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Projekt finansowany jest w ramach PROJEKTU NARODOWEGO  PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0 ZADANIE ”BIBLIOTEKA BLIŻEJ – DZIAŁAMY RAZEM”