Festiwal Fraszki

Festiwal Fraszki

2015-05-30 00:00:00


   
II OTWARTY FESTIWAL FRASZKI O TEMATYCE ŻYDOWSKIEJ
MYŚLENICE 2015


Regulamin konkursu literackiego FRASZKA-IGRASZKA
Organizator Myślenickiego Festiwalu Fraszki - Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice” - oraz jego współorganizatorzy: Myślenickie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zapraszają na drugą edycję otwartego konkursu literackiego “FRASZKA-IGRASZKA” poświęconą tematyce żydowskiej.
 • Konkurs ma charakter otwarty pod względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników.
 • Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o tematyce żydowskiej (dowolny temat związany z historią, kulturą, dziedzictwem polskich Żydów) oraz dodatkowo pracę złożoną z 3 fraszek związanych z drewnianą bożnicą w Wiśniowej (https://www.facebook.com/wisniowashul?ref=hl).
 • Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe). Nie dotrzymanie tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.
 • Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na kopercie: Fraszka
 • Każda praca powinna być opatrzona godłem, natomiast dane osobowe, adres pocztowy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik 1) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik 2) powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym godłem.
 • Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
 • Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2015 roku (decyduje data stempla pocztowego).
 • Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i mają prawo do ich publikowania na stronach internetowych i w wydawnictwach promujących Myślenicki Festiwal Fraszki.
 • Organizatorzy przewidują trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz Nagrodę Specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród na wniosek jurorów konkursu.
 • Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
 • Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas II –go Myślenickiego Festiwalu Fraszki, który odbędzie się pod koniec sierpnia 2015r.
 • Uczestnicy i laureaci konkursu zostaną zaproszeni do uczestnictwa w festiwalu i poinformowani o jego szczegółowym programie w lipcu 2015r. Podczas FRASZKOWEJ GALI zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia rzeczowe oraz Nagroda Specjalna za najlepszą fraszkę poświęconą budynkowi bożnicy w Wiśniowej.
 • Uczestnicy konkursu, których fraszki zostaną odczytane podczas FRASZKOWEJ GALI będą mieli szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności.
 • Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: acahn@wp.pl
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ ANNE FRANK FONDS, SWITZERLAND


Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
imię i nazwisko
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu literackiego Fraszka-Igraszka przez organizatorów Myślenickiego Festiwalu Fraszki w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101. poz. 926. z późn. zmianami).
___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)
 
 
Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
imię i nazwisko
 
W wypadku nagrodzenia lub wyróźnienia moich prac zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu Fraszka-Igraszka wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonych w konkursie prac, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową związaną z Myślenickim Festiwalem Fraszki, w tym praw do: a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi, c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych, d) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, e) wprowadzania do obrotu i dystrybucji, f) wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie internetowej lub bezpłatnego użyczenia.

___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)
 
 
PROJEKT FINANSOWANY PRZEZ ANNE FRANK FONDS, SWITZERLAND