ZAPYTANIE OFERTOWE NR MBP.210.7/23

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MBP.210.7/23

2023-12-18 16:08:00

 

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach przeprowadzając rozeznanie rynku na Zakup regałów książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach w 2023 roku w trybie poza ustawą (art. 2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zaprasza do złożenia oferty na zakup regałów na książki:

1. Opis przedmiotu zamówienia:

Opis przedmiotu zamówienia znajduje się w Załączniku nr 1 do niniejszego zapytania

2. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się podmioty, które spełniają następujące warunki określone w Załączniku nr 2 do niniejszego Zapytania ofertowego.

3. Oferta powinna zawierać:

1) Formularz oferty (Załącznik nr 3) z odpowiedziami na następujące pytania:

2) Koszty związane z przesyłaniem reklamacji,
3) Termin udzielonej gwarancji.

4. Opis sposobu obliczenia ceny, rozliczenia i płatności:

1) Cena oferty musi obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, w tym koszty wykonania przedmiotu umowy, opłaty, należne podatki i dostawę.

2) Cena oferty musi być wyrażona w złotych polskich, ze wskazaniem kwoty brutto.

3) Płatność nastąpi w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę w terminie do 21 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury.


4. Sposób składania ofert:

1) Ofertę w formie pisemnej w języku polskim należy złożyć:

- pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem Zakup regałów lub

- drogą elektroniczną na adres: dyrektor.biblioteka@myslenice.pl -tytuł wiadomości Zakup regałów.

5. Oferty będą wybierane według kryteriów:

Cena brutto oferty: waga 100%

po spełnieniu wszystkich warunków przedstawionych w opisie przedmiotu zamówienia. najniższa cena.

6. Zamówienie będzie zrealizowane do 31 grudnia 2023 r.

7.Ofertę należy złożyć do 27 grudnia 2023 r. Otwarcie ofert 28 grudnia 2023 r., godz. 9.00.

8. Osoby do kontaktu: Agnieszka Kazanecka-Bylica, Mieczysława Żak 12 272 06 61.

Załączniki:

Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

  1. Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, 32-400, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.
  2. Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celu przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka  w Myślenicach.
  3. Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.
  4. Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rozeznania oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt:  iod@myslenice.pl