“Moje kochane Myślenice” konkurs plastyczny dla dzieci

plakat

PRZEDŁUŻONY TERMIN NADSYŁANIA PRAC!!! PRACE MOŻNA ZŁOŻYĆ DO 12.04.2024 (PIĄTEK) DO GODZ. 12.00

Zachęcamy do udziału w konkursie plastycznym “Moje kochane Myślenice” wszystkich uczniów klas I-III szkół podstawowych.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Więcej szczegółów na plakacie i w regulaminie.

REGULAMIN KONKURSU plastycznego  dla dzieci

Moje kochane Myślenice

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Moje kochane Myślenice (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,  zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest kształtowanie aktywnej, twórczej postawy dzieci wobec sztuki, kształtowanie właściwego stosunku do swojego miasta, przywiązania do rodzinnych stron, ukazanie piękna rodzinnego miasta Myślenice, prezentacja w formie plastycznej wybranych zabytków, ciekawostek, ważnych miejsc związanych z miastem Myślenice.
 3. Czas trwania Konkursu: do  11 IV 2024 r.
 4. Zadaniem uczestników konkursu jest wykonanie pracy plastycznej powiązanej z tematem konkursu.
 5. Technika wykonania prac dowolna, płaska (bez materiałów sypkich i plasteliny), format A3, A4.
 6. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 7. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do klas I-III.

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) wykonanie i przesłanie jednej pracy. Każda praca powinna posiadać na odwrocie metryczkę zawierającą imię i nazwisko dziecka, wiek, nazwę i dokładny adres placówki, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko opiekuna artystycznego, tytuł pracy.

b) wypełnienie i podpisanie przez opiekuna prawnego Karty uczestnictwa w konkursie i zgody na przetwarzanie danych osobowych (Załącznik nr 1).

c) dostarczenie podpisanej pracy do Biblioteki do Czytelni Prasy. Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im.  ks. Jana Kruczka ul. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, parter.

3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi  3 prace,  możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), artystycznych oraz merytorycznych.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe, upominki.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą publikowane  stronie Biblioteki www.biblioteka.myslenice.pl lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram lub/ i w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone 12 IV 2024 r.
 6. Rozdanie nagród nastąpi dnia 15 IV 2024 r. podczas wernisażu wystawy z okazji Światowego Dnia Sztuki w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka, ul. Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice.
 7. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Organizatora.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady organizatorzy Konkursu. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.

Opublikowano przez w dniu 8 kwietnia 2024 w Aktualności


Skip to content