Zapraszamy do udziału w grze miejskiej

Zapraszamy do udziału w grze miejskiej

Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza do udziału w grze miejskiej “Archiwum 1342”.

Głównym celem gry jest zabawa i integracja społeczności lokalnej. Będziemy razem z Wami odkrywać historię Myślenic.

ZAPISY trwają do 05.10.2022 do godz. 19.00:
– biblioteka@myslenice.pl
– w siedzibie Biblioteki

Ilość miejsc ograniczona!

Dofinansowano w ramach konkursu BLISKO.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

REGULAMIN GRY MIEJSKIEJ

Archiwum 1342

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Gry miejskiej „Archiwum 1342” jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą przy ul. A. Mickiewicza 17 w Myślenicach.

2. Gra organizowana w ramach obchodów 680 lecia lokacji miasta Myślenice dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

3. Gra terenowa zorganizowana zostanie w przestrzeni miejskiej Myślenic w dniu 8.10.2022 r. Będzie obejmować trasę główną (Śródmieście) i odcinek specjalny (Zarabie).

4. Celem gry jest:

 • włączenie myśleniczan do udziału w obchodach 680. rocznicy lokacji miasta i wzmocnienie w ten sposób poczucia wspólnoty społeczności lokalnej,
 • przypomnienie mieszkańcom historii miasta i związanych z nią  wybitnych postaci,
 • rozwijanie u uczestników umiejętności wypowiedzi za pomocą różnych form,
 • przypomnienie, przedstawienie i utrwalenie, w atrakcyjnej formie historii miasta;
 • zapewnienie uczestnikom alternatywnej formy spędzania wolnego czasu.

§ 2. Zasady uczestnictwa

 1. Udział w grze jest bezpłatny, może w niej uczestniczyć każdy zainteresowany po uprzedniej rejestracji.

2. Gra jest przeznaczona dla zespołów składających się od 2 do 5 osób. Osoby poniżej 15 roku życia mogą brać w niej udział wyłącznie pod opieką osób dorosłych, a młodzież powyżej 15 roku życia za okazaniem pisemnej zgody rodzica lub opiekuna (załącznik 2).

3. Organizator nie zapewnia opieki dzieciom i młodzieży do lat 18. Dzieci biorą udział w grze wraz z opiekunami.

4. Aby wziąć udział w grze miejskiej należy dokonać rejestracji poprzez przesłanie odpowiedniej karty uczestnictwa (zał. 1) wraz ze zgodą uczestnika gry miejskiej na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. 3), a w przypadku osób niepełnoletnich za zgodą opiekuna prawnego na przetwarzanie i publikację danych osobowych (zał. 3).

5. Zgłoszenia do gry przyjmowane do dnia 5.10.2022 r.do godz. 19.00:

 • pod adresem biblioteka@myslenice.pl 
 • w siedzibie Biblioteki

6. Zespoły, które zgłoszą się do udziału w grze proszone są o potwierdzenie obecności w punkcie rejestracji na starcie od godziny 10.30. Lokalizacja startu zostanie przekazana zarejestrowanym grupom.

7. W przypadku wolnych miejsc będzie możliwość zapisu zespołów w dniu odbywania się gry miejskiej 8.10.2022 r. w siedzibie Biblioteki, w czytelni naukowej (I piętro) od godz. 9.00 do 10.30.

8. Decyduje kolejność zgłoszeń. Obowiązuje limit miejsc.

9. Podpisanie Karty Uczestnictwa jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na udział w wydarzeniu na zasadach określonych przez Organizatorów w niniejszym Regulaminie.

10. Gra toczy się w przestrzeni miejskiej, dlatego uczestnicy są zobowiązani do przestrzegania zasad bezpieczeństwa i przepisów ruchu drogowego.

11. Przystępując do gry uczestnicy biorą na siebie pełną odpowiedzialność prawno-cywilną na cały czas trwania gry.

12. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za zachowania uczestników gry mogące naruszyć porządek publiczny lub dobra osób trzecich.

13. W grze mogą uczestniczyć osoby, którym umożliwia to stan zdrowia. Organizatorzy nie zapewniają opieki medycznej.

14. Organizatorzy nie dopuszczą do udziału w grze osoby pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających.

§ 3. Przebieg gry

 1. Potwierdzenie udziału w punkcie rejestracji od godziny 10.30.
 2. Każdy zespół otrzyma kopertę z pakietem materiałów tzn. mapą, instrukcją, kartą gry.
 3. Zespoły mają za zadanie dotrzeć do wyznaczonych punktów kontrolnych i rozwiązać zadanie. Na karcie gry należy uzyskać potwierdzenie wykonania zadania. 
 4. Koperty z kartami gry należy dostarczyć w dniu gry do siedziby Organizatora najpóźniej do godziny 13.30. 
 5. W razie niekorzystnych warunków atmosferycznych Organizator zastrzega sobie możliwość przeniesienia terminu gry miejskiej.
 6. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu podczas trwania gry miejskiej.

§ 4. Wyłonienie zwycięzców

 1. Poprawność odpowiedzi będzie weryfikowana w punktach kontrolnych.
 2. Drużyny, które skończą grę w ramach wyznaczonego czasu oraz zbiorą wszystkie fanty wezmą udział w losowaniu. Po udzieleniu poprawnych odpowiedzi w mini quizie otrzymają nagrody.
 3. Organizator przewiduje przyznanie nagród dla 15 drużyn. 
 4. Fundatorem nagród jest POLPLAST Spółka Cywilna Katarzyna Zych, Piotr Zych oraz Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 5. Od decyzji Organizatora nie przysługuje odwołanie.
 6. Podsumowanie i wręczenie nagród nastąpi w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach o godz. 14.00.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w grze miejskiej jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego regulaminu. 
 2. Dodatkowych informacji na temat gry terenowej udzielają pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.

Opublikowano przez w dniu 20 września 2022 w Aktualności


Skip to content