ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE!

REGULAMIN KONKURSU  FOTOGRAFICZNEGO „Blisko a pięknie”

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu Fotograficznego „Blisko a pięknie” (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Jarosława Szlachetki.

Cele Konkursu:

– promocja miasta Myślenice i powiatu myślenickiego,

– zachęcanie do własnej twórczości fotograficznej,

– aktywizacja czytelników,

– uczczenie 680 rocznicy lokacji miasta Myślenice.

Termin nadsyłania prac: 10 września 2022

Przedmiotem Konkursu jest wykonanie zdjęcia o walorach artystycznych przedstawiającego miasto Myślenice lub/i wybrane miejsce znajdujące się w powiecie myślenickim.

Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora: www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.

Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach tematycznych:

– zdjęcie wykonane na terenie miasta Myślenice;

– zdjęcie wykonane na terenie powiatu myślenickiego.

 Zdjęcia mogą być wykonane dowolną techniką.

 Uczestnik konkursu może zgłosić po jednej fotografii do każdej kategorii tematycznej.

Zgłaszanie prac do konkursu

– W terminie do dnia 10 września 2022 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice) należy dostarczyć:

 • fotografie na dysku CD/pendrivie,
 • przesłać prace pocztą e-mail: biblioteka@myslenice.pl wpisując w temacie maila hasło: „Blisko a pięknie”,
 •  przesłać tradycyjną pocztą na nośniku elektronicznym.

– Dane identyfikujące fotografie należy umieścić w formularzu zgłoszeniowym. (Załącznik 1).

– Pracę należy oznakować pseudonimem, które należy także umieścić na formularzu zgłoszeniowym.

– Do pracy należy dołączyć:

 • zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku – wzór zgody stanowi Załącznik 2 do regulaminu.
 • zgodę autora pracy na niekomercyjne publikowanie przez organizatorów fotografii (w mediach tradycyjnych i cyfrowych) (Załącznik nr 2).
 • zgodę autora pracy na archiwizację jego fotografii w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach i późniejsze jej udostępnianie (Załącznik nr 2).
 • Zgłoszona fotografia, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.
 • Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.,
 • Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora wraz z niewyłącznymi prawami autorskimi.

§ 3. Zasady oceniania prac

Prace będą oceniane przez komisję konkursową, w której skład wejdą:

 • Członkowie Myślenickiego Klubu Fotograficznego mgFoto;
 • Pracownicy biblioteki;
 • Lokalna społeczność poprzez głosowanie na stronie internetowej biblioteki przyzna nagrodę publiczności.

Oceniając pracę komisja konkursowa będzie zwracać szczególną uwagę na:

 • kreatywność autora;
 • jakość techniczną;
 • światło, barwę, kolor;
 • kadrowanie;
 • treść fotografii;
 • wrażenia artystyczne;
 • oryginalność.

§ 4. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, Komisja Konkursowa oceni prace pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), artystycznym oraz merytorycznym.

W kategorii tematycznej „powiat myślenicki” zostaną przyznane I, II i III miejsce, natomiast w kategorii „miasto Myślenice” – jedna nagroda specjalna Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice. W obu kategoriach komisja konkursowa planuje przyznać wyróżnienia. Lokalna społeczność poprzez głosowanie na stronie internetowej biblioteki przyzna nagrodę publiczności. Komisja konkursowa może odstąpić od przyznania jednej z nagród lub wyróżnień.

 • Nagrodzone i wyróżnione prace zostaną wydrukowane w dużym formacie i wejdą w skład wystawy pokonkursowej w Galerii BiblioArt Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
 • Laureaci Konkursu otrzymają atrakcyjne nagrody rzeczowe.
 • Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 • Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram lub/ i w mediach lokalnych.

7. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone podczas wernisażu pokonkursowego, który odbędzie się nie później niż: 30 września 2022.

8. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl.

§ 5. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu  i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.

3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienione w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach w mediach społecznościowych,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego  Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 1, biblioteka@myslenice.pl.

Załączniki do konkursu:

Opublikowano przez w dniu 25 czerwca 2022 w Aktualności


Skip to content