ZWIERZAK – BOHATER KSIĄŻKI – konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych

ZWIERZAK – BOHATER KSIĄŻKI – konkurs plastyczny dla dzieci przedszkolnych

Organizatorem konkursu są Aktywni Seniorzy i Stowarzyszenie „Przytul Sierściucha”. Konkurs realizowany jest w ramach inicjatywy oddolnej w ramach projektu bibliotecznego Biblioteka Bliżej.

REGULAMIN KONKURSU plastycznego  dla dzieci w wieku przedszkolnym        

Zwierzak – bohater książki

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu Zwierzak – bohater książki (zwanego dalej Konkursem) są Aktywni Seniorzy i Stowarzyszenie „Przytul Sierściucha”,  zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest promocja książeczek dla dzieci,  których bohaterami są zwierzęta.
 3. Czas trwania Konkursu: do  20 V 2022
 4. Przedmiotem Konkursu jest narysowanie, namalowanie,  wydarcie z papieru kolorowego i naklejenie ulubionego zwierzaka bohatera książki wraz z podaniem imienia zwierzaka np. świnka Pigi oraz autora i tytułu książki.
 5. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej  Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

1. Konkurs skierowany jest do dzieci przedszkolnych zamieszkałych na terenie powiatu myślenickiego a także będących uchodźcami z Ukrainy, które są na tym terenie.

2.  Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

wykonanie jednego    portretu zwierzątka – ulubionego bohatera – wymiar A4 ( rysunek, malunek, wydzieranka)  podpisany pseudonimem przez opiekuna, na odwrocie opiekun podaje autora i tytuł książeczki, której bohaterem jest przedstawione zwierzątko. W małej kopercie z zapisanym na niej pseudonimem winna być kartka z imieniem i nazwiskiem dziecka,wiekiem,  namiarami na opiekuna  (e- mail, telefon) oraz jego oświadczeniem: Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych przez Miejska Bibliotekę Publiczna im. ks. Jana Kruczka dla potrzeb przeprowadzenia konkursu plastycznego „Zwierzak -bohater książki”. Zapoznałem się z regulaminem i prawami autorskimi jakie ma dziecko. 
Rysunek z kopertą (najlepiej w folijce lub dużej kopercie)  należy dostarczyć do biblioteki lub przesłać na jej adres w terminie do 20 maja. Można też mailem w dwóch plikach

1. rysunek  

2. dane z formułą oświadczenia i pseudonimem, w treści maile wpisujemy pseudonim, który powtarzamy w danych, w temacie maila zwierzak – przedszkolaki.  Adres: Miejska Biblioteka Publiczna im.  ks. Jana Kruczka ul. Mickiewicza 17 32-400 Myślenice  

mail: biblioteka@myslenice.pl

Wyniki na stronach internetowych biblioteki i tablicy ogłoszeń 3 czerwca 2022

 b) wypełnienie i podpisanie przez opiekuna prawnego  zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie, podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich ;

c) przesłanie podpisanej pracy drogą elektroniczną na adres mailowy:biblioteka@myślenice.pl lub pocztą tradycyjną na adres:Miejska Biblioteka Publiczna im.  ks. Jana Kruczka ul. Mickiewicza 17 32-400 Myślenice  

3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi  3 prace,  możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), artystycznych oraz merytorycznych.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe, upominki.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą publikowane  stronie Biblioteki www.biblioteka.myslenice.pl lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram lub/ i w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone dnia 3 VI 2022
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora.

§ 4. Prawa autorskie

1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.

3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach na portalu Facebook, YouTube,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Organizatora.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady organizatorzy Konkursu. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego  Regulaminu.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025. Projekt finansowany jest w ramach PROJEKTU NARODOWEGO  PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0 ZADANIE ”BIBLIOTEKA BLIŻEJ – DZIAŁAMY RAZEM”.

Opublikowano przez w dniu 27 kwietnia 2022 w Aktualności


Skip to content