Konkurs literacki “Historia tajemniczego Zamczyska”

Konkurs literacki “Historia tajemniczego Zamczyska”

Miasto Myślenice ma 680 lat! Skąd wzięły się ruiny w otaczającym je lesie? Jaką historię kryją w sobie tajemnicze pozostałości murów, które nazywamy dziś “Zamczyskiem nad Rabą”?

Podobno pochodzą z XIII wieku i zostały zniszczone na polecenie króla Kazimierza Jagiellończyka. Podobno była to warownia przejęta przez Katarzynę Skrzyńską – dowódcę bandy raubritterów, czyli rycerzy-rozbójników. Tak mówi legenda. A może ty masz inną wersję wydarzeń? Idź na spacer na Zamczysko, uruchom wyobraźnię – czekamy na twoją opowieść!

Ogłaszamy konkurs literacki na opowiadanie dotyczące oryginalnej historii Zamczyska nad Rabą w trzech kategoriach wiekowych (dzieci, młodzież, dorośli).

Teksty razem z formularzem zgłoszeniowym należy przesyłać do dnia 29 maja 2022 r. na adres: biblioteka@myslenice.pl , w temacie maila proszę wpisać: “Konkurs – Historia Zamczyska”.

Najlepsze prace zostaną opublikowane na stronie internetowej biblioteki i w Gazecie Myślenickiej, na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!

Wszystko jest możliwe dzięki dofinansowaniu w ramach konkursu BLISKO.

„Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”

REGULAMIN KONKURSU “Historia tajemniczego Zamczyska

§ 1. Postanowienia ogólne

Organizatorem Konkursu “Historia tajemniczego Zamczyska” (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.

Cele Konkursu:

– promowanie literatury i czytelnictwa,

– zachęcanie do własnej twórczości literackiej,

– aktywizacja czytelników,

– uczczenie 680 rocznicy lokacji miasta Myślenice

Czas trwania Konkursu: do 29 maja 2022 r.

Przedmiotem Konkursu jest napisanie opowiadania dotyczącego alternatywnej historii Zamczyska nad Rabą.

Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.

Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do wszystkich chętnych. Prace oceniane będą w trzech kategoriach wiekowych

I dzieci (do lat 12), II młodzież (13-20 lat), III dorośli (21+).

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) przesłanie niepublikowanego wcześniej opowiadania przedstawiającego alternatywną wersję historii Zamczyska nad Rabą: format A4, Times New Roman, 12, maksymalnie do 5 stron.

b) wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 1), podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich (Załącznik nr 2);

c) przesłanie podpisanej pracy drogą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać KONKURS – HISTORIA ZAMCZYSKA), lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem KONKURS – HISTORIA ZAMCZYSKA, lub dostarczyć do siedziby Biblioteki do Czytelni Naukowej.

3. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi po 2 prace w każdej kategorii wiekowej. Komisja dopuszcza możliwość przyznania dodatkowych wyróżnień. Komisja Konkursowa oceni prace pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), literackim lub artystycznym oraz merytorycznym.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe i elektroniczne.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, Instagram lub/ i w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone  do  6 czerwca 2021.
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.

3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach na portalu Facebook, YouTube,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka  w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego  Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 1, biblioteka@myslenice.pl.

Opublikowano przez w dniu 22 kwietnia 2022 w Aktualności


Skip to content