OGŁASZAMY KONKURS NA ODDOLNĄ INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ

OGŁASZAMY  KONKURS NA ODDOLNĄ INICJATYWĘ SPOŁECZNĄ

W RAMACH PROJEKTU NARODOWEGO  PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0

ZADANIE ”BIBLIOTEKA BLIŻEJ – DZIAŁAMY RAZEM”

Maksymalna kwota dofinansowania 5 000 zł.

Termin składania wniosków 26 marca 2022 r.

Szczegóły konkursu w regulaminie!

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

REGULAMIN  KONKURSU ODDOLNYCH INICJATYW SPOŁECZNYCH

W RAMACH PROJEKTU NARODOWEGO  PROGRAM ROZWOJU CZYTELNICTWA  2.0

ZADANIE ”BIBLIOTEKA BLIŻEJ – DZIAŁAMY RAZEM”

I CEL  I ZAKRES ZADAŃ MOŻLIWYCH DO REALIZACJI

1. Celem zadania “Biblioteka Bliżej – Działamy Razem” jest promocja kultury na terenie powiatu myślenickiego przy użyciu projektów społecznych skierowanych do różnych grup wiekowych, integracja lokalnej społeczności oraz wzmocnienie partnerów, zwiększenie widoczności ich działań, lepsza współpraca i komunikacja różnych grup działających na rzecz lokalnych środowisk.

2. Konkurs w ramach zadania „Biblioteka Bliżej – Działamy Razem” zakłada przedstawienie przez społeczność lokalną pomysłów edukacyjno-animacyjnych na własne inicjatywy oraz wyłonienie najlepszych zadań do realizacji w 2022 roku.

SŁOWNICZEK

Organizator – Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

Program – Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0

Zadanie  – Biblioteka Bliżej

Realizatorzy – wnioskodawcy, których projekty zostaną wybrane do sfinansowania

Projekt – propozycja wnioskodawcy

II CZAS REALIZACJI DZIAŁAŃ


1. Projekty realizowane w ramach konkursu mogą trwać maksymalnie miesiąc. Ich harmonogram musi być przewidziany na okres pomiędzy 10 kwietnia  2022 r. a 15 października 2022 r.

III FINANSOWANIE i KWALIFIKOWALNOŚĆ KOSZTÓW

1. Finansowanie jednego projektu może wynosić maksymalnie 5000 zł.

2. Wydatki poniesione w ramach realizacji projektu są uznane za kwalifikowalne (załącznik nr 2) czyli zgodne z regulaminem konkursu, jeśli są:

           a) niezbędne dla realizacji projektu,

           b) racjonalne i efektywne,

           d) udokumentowane,

           e) zostały przewidziane w budżecie projektu.

          W ramach inicjatyw mogą być pokrywane koszty m.in. warsztatów, wystaw, pikników, spotkań, prezentacji i materiałów niezbędnych do wykonania zadania.

3. Strony ustalają następujące warunki wydatkowania środków:

a) Wszystkie dokumenty księgowe będą wystawiane na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

b) Wszystkie płatności dokonywane w związku z realizacją Projektu są dokonywane   w formie przelewu na podstawie poprawnie dostarczonego przez realizatora dokumentu.

c) Realizatorzy przekazują do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach rachunki, faktury i inne dokumenty księgowe w terminie 7 dni od daty wystawienia, min. 3 dni przed terminem płatności.

4. Realizatorzy otrzymają od Organizatora upoważnienia niezbędne do zaciągania zobowiązań finansowych dotyczących realizacji zadania.

5. Organizator może wstrzymać przelew płatności w przypadku stwierdzenia lub powzięcia uzasadnionego podejrzenia zaistnienia nieprawidłowości w realizowaniu postanowień niniejszej umowy lub w realizacji zadań, w szczególności w przypadku nieterminowego realizowania zadań, utrudniania kontroli realizacji zadań, dokumentowania realizacji zadań niezgodnie z postanowieniami umowy.

IV OGŁOSZENIE KONKURSU, ZŁOŻENIE WNIOSKÓW I OGŁOSZENIE WYNIKÓW

1. Ogłoszenie o naborze inicjatyw partnerskich jest publikowane na stronie internetowej www.biblioteka.myslenice.pl .

2. Operator udostępnia na stronie internetowej dokumentację konkursową.

3. ZŁOŻENIE WNIOSKU: Wniosek należy przesłać na adres biblioteka@myslenice.pl wpisując w temacie wiadomości: „Biblioteka Bliżej – Działamy Razem” do 26 marca 2022 r. do godziny 23.59. (wzór wniosku – załącznik nr 1)

4. Ogłoszenie wyników nastąpi poprzez opublikowanie list rankingowych na stronie www.biblioteka.myslenice.pl w dniu 2 kwietnia 2022 r.

V PODMIOTY UPRAWNIONE do składania wniosków w konkursie:

a)  organizacje pozarządowe

b) grupy nieformalne

c)  stowarzyszenia

d)  inne (jakie?)………………………………………………………………………

Każdy uczestnik konkursu może złożyć 1 wniosek.

VI SPOSÓB WYBORU INICJATYW DO REALIZACJI

1. Wyboru inicjatyw dokona komisja konkursowa wybrana przez organizatora konkursu.

2. Metoda głosowania i wyboru inicjatyw:

a) Każdy projekt zostanie oceniony formalnie i merytorycznie przez dwóch członków komisji konkursowej, w przypadku sytuacji spornych – trzech. Członkowie komisji podejmują decyzje na podstawie regulamiu oceny merytorycznej, który będzie pozostawał do wglądu na stronie internetowej organizatora. (załącznik nr 3)

b) Wynikiem oceny będzie lista projektów, uszeregowanych w kolejności uzyskanych przez nie punktów.

c) Projekty, które uzyskają największą liczbę punktów przeznaczone zostaną do realizacji.

VII WYMOGI PROMOCYJNE I SPRAWOZDAWCZOŚĆ

1. We wszelkich informacjach o Programie realizatorzy zobowiązani są do  używania określenia: Zadanie Biblioteka Bliżej dofinansowany ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025.

2. Realizatorzy mają obowiązek promowania inicjatyw m.in. poprzez opublikowanie minimum dwóch informacji m.in. w prasie lokalnej, w mediach społecznościowych, na stronach prasowych, internetowych etc., następnie przesłać scan, screen ORAZ INFORMACJE O ZREALIZOWANYM PROJEKCIE MINIMUM 3 FOTOGRAFIE DO DWÓCH TYGODNI OD ZAKOŃCZENIA INICJATYWY.

3. Realizator jest zobowiązany do udostępnienia utworów powstałych podczas realizacji zadania na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa.

4. Realizator oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do zgłaszanego projektu oraz realizowanych działań.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w ramach realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025.

Opublikowano przez w dniu 15 listopada 2021 w Aktualności


Skip to content