Zapraszamy do udziału w konkursie “Zaprojektuj plakat”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Zapraszamy do udziału w konkursie “Zaprojektuj plakat”. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody!!!

Szczegóły w Regulaminie!

Regulamin Konkursu

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu na plakat reklamujący dowolny utwór z literatury polskiej (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem. Konkurs objęty jest patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Jarosława Szlachetki.

Konkurs realizowany jest w ramach Narodowego Czytania 2021.

 • Celem Konkursu jest:
 • Reklamowanie ulubionych i najciekawszych książek z literatury polskiej.
 • Popularyzacja czytelnictwa.
 • Rozbudzanie zainteresowania literaturą polską.
 • Twórcze i aktywne spędzanie wolnego czasu.
 • Rozwijanie kreatywności i wrażliwości artystycznej.
 • Czas trwania Konkursu: do 20 sierpnia 2021 r.
 • Przedmiotem Konkursu jest wykonanie projektu plakatu reklamującego dowolny utwór literatury polskiej przy użyciu różnych technik plastycznych.
 • Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 • Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs ma charakter otwarty i może wziąć w nim udział każdy powyżej 15 roku życia.
 2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:
 1. wykonanie pracy w postaci jednostronnego plakatu w formacie A3 dowolną techniką plastyczną (np.: malarstwo, rysunek, collage, grafika, techniki mieszane,itp.) lub zaprojektowanie go w dowolnym kreatorze komputerowym. Plakat w wersji cyfrowej: 1200 pikseli dłuższy bok plakatu, format: JPG (highest quality)
 2. wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik 1), podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich (Załącznik 2);
 3. podpisanie pracy pseudonimem;
 4. przesłanie pracy konkursowej opatrzonej pseudonimem do 20 sierpnia 2021 r. drogą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać KONKURS NA PLAKAT),  lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myśleniach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem Konkurs KONKURS NA PLAKAT, lub dostarczyć do Biblioteki (Czytelnia I piętro)
 5. przesyłka powinna zawierać dwie koperty: w jednej praca konkursowa opatrzona kodem, w drugiej załączniki, o których mowa w § 2 ust. 2 pkt 1.
 6. Praca powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.
 7. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.
 8. Każdy Uczestnik może zgłosić do Konkursu tylko jedną pracę.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która przyzna I, II, III miejsce i wyróżnienia. Komisja Konkursowa oceni pracę pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), Komisja konkursowa oceni pomysłowość w ujęciu tematu, zachowanie funkcji i cech plakatu, koncepcję i kompozycję, czytelność przekazu i walory artystyczne.
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody rzeczowe (pula nagród za I-III miejsce wynosi 600 zł).
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą dostępne na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube, Instagram (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu ogłoszone zostaną 4 września 2021 r. na uroczystej gali, która odbędzie się w siedzibie Organizatora.
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej pracy przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.
 2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej pracy.
 3. Z dniem zgłoszenia pracy Uczestnik Konkursu przenosi na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:
 4. prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet
  (w tym w materiałach promocyjnych),
 5. prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,
 6. prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,
 7. prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
 8. prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
 9. prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, YouTube, Instagram
 10. prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.
 11. Prawa określone w ust. 3 Biblioteka będzie mogła wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17,
e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym,
w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym
i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów
z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.).

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:

Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł.

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 1,   biblioteka@myslenice.pl.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 10 do
Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych klienta  oraz zgoda na przetwarzanie danych

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych (danych Pani/Pana dziecka)  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań placówki wynikających
z realizacji zadań i określonych przepisami obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.

Ponadto, informujemy, że:

Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl.

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia woli.

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:

Podmiotom przetwarzającym dane  w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem szkoły,

Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,

Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

Usunięcie  Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.

Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale określone Regulaminem korzystania
z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Brak podania danych uniemożliwia korzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach. 

Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Zgody na  przetwarzanie danych w konkursie na ……………

W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym potwierdzam

własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uczestnik konkursu / opiekun dziecka, uczestnika konkursu, nad którym sprawuję opiekę1  

o pseudonimie: …………………………..………………………………… w kategorii: ……………………………

oświadczam, że:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na wykorzystanie  podanych przeze mnie danych osobowych własnych / dziecka nad którym sprawuję opiekę1  w celu realizacji konkursu przez jest Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach:

konto e-mail ………………………………………………………, numer telefonu …………………………………

adres……………………………………………………………………………………………………………………….

Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz korzystania z komunikacji

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na wykorzystanie moich danych / dziecka nad którym sprawuję opiekę1  w trakcie realizacji konkursu poprzez wykorzystanie przesłanego materiału:

– na stronach internetowych,

– w mediach społecznościowych,

– kronice biblioteki, tablicach wiszących w placówce,

– w środkach masowego przekazu,

 Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości umieszczania wizerunku w serwisach i miejscach dokumentujących życie biblioteki.

Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu lub do czasu wycofania zgody.

Wyrażone zgody są dobrowolne.

Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na niniejszym dokumencie stosowną deklarację.

Zgody na  uczestnictwo w konkursie

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na uczestnictwo moje / dziecka nad którym sprawuję opiekę1 konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu

……………………………………….                                   …………………………………

 Imię i nazwisko / Imię i nazwisko dziecka                                            (podpis osoby/rodzica/opiekuna)

1 – wykreślić niewłaściwe

 

 

 

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

…………………………………………………………………………………………… (imię i nazwisko biorącego udział w Konkursie na …..)

Oświadczam, że:

 1. jestem autorem i twórcą pracy przygotowanej w ramach Konkursu,
 2. praca została stworzony przeze mnie samodzielnie, bez udziału osób trzecich,
 3. praca jest oryginalna, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponoszę wobec nich odpowiedzialność.

Z dniem zgłoszenia pracy, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, jako Uczestnik Konkursu przenoszę na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do scenariusza wymienionego w § 1 ust. 5 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

 1. prawo do upowszechniania scenariusza w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),
 2. prawo do wprowadzania scenariusza do obrotu,
 3. prawo do wprowadzania i zachowania scenariusza w pamięci komputera,
 4. prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,
 5. prawo do utrwalania i zwielokrotniania scenariusza jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
 6. prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Biblioteki Kraków,
 7. prawo do publikowania scenariusza na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, krakowczyta.pl,
 8. prawo do publikowania scenariusza na stronie internetowej Instytutu Książki oraz MKiDN.

Przeniesienie praw autorskich następuje na terytorium całego świata i bez ograniczenia czasowego.

………………………………… …………………….……………….…….. miejscowość, data czytelny podpis Uczestnika Konkursu

Opublikowano przez w dniu 21 czerwca 2021 w Aktualności


Skip to content