Czytniki e-booków do wypożyczenia w Bibliotece

Czytniki e-booków do wypożyczenia w Bibliotece

Z okazji Tygodnia Bibliotek czeka specjalna gratka dla miłośników książek elektronicznych. Oferujemy możliwość wypożyczenia czytników ebook PocketBook Touch HD3. Aby wypożyczyć czytnik ebooków, należy skierować się na 2 piętro do Czytelni Naukowej. Czytniki zostały zakupione dzięki wsparciu Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice – Jarosława Szlachetki.

Zapraszamy do zapoznania się z Regulaminem wypożyczania czytników książek elektronicznych.


Regulamin

wypożyczania czytników książek elektronicznych

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki wypożyczania czytników książek elektronicznych, dalej zwanych Czytnikami będących w posiadaniu Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 2. Z usługi wypożyczania Czytników mogą korzystać jedynie pełnoletni Czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach, którzy mają uregulowane należności i zobowiązania wobec Biblioteki.
 3. Wypożyczanie Czytników jest bezpłatne.
 4. Każdy Czytelnik może wypożyczyć jeden Czytnik.
 5. Czytnik można wypożyczyć na 30 dni z możliwością dwukrotnej prolongaty, pod warunkiem, że czytnik nie został już wcześniej zarezerwowany przez innego czytelnika.
 6. Przy wypożyczaniu Czytnika korzystający zobowiązany jest do okazania dowodu osobistego i podpisania oświadczenia, stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu. Podpisanie przez Czytelnika oświadczenia jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszego Regulaminu oraz potwierdzeniem otrzymania sprawnego Czytnika wraz z kompletem akcesoriów.
 7. Czytelnik zobowiązany jest w chwili wypożyczenia sprawdzić stan wypożyczanego urządzenia i zgłosić Bibliotekarzowi ewentualne usterki/braki.
 8. Przy wypożyczaniu Czytnika naliczana jest zwrotna kaucja w wysokości 100 zł. Kwota kaucji nie  podlega oprocentowaniu i jej zwrot następuje w kwocie, w jakiej została wpłacona, bez uwzględnienia wskaźnika wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.
 9. Czytelnik ma prawo korzystać z Czytnika tylko na własny użytek zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, jego przeznaczeniem oraz instrukcją obsługi. W szczególności Czytelnik nie może i nie jest uprawniony do:
  • rozpowszechniania ani wprowadzania do obrotu Czytnika i wgranych na niego książek w całości lub we fragmentach,
  • modyfikowania treści wgranych książek,
  • komercyjnego wykorzystywania książek,
  • udostępniania Czytnika osobom trzecim.
 10. Czytnik należy zwrócić osobiście z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia.
 11. Przy zwrocie Czytnika pracownik Biblioteki po sprawdzeniu prawidłowości jego stanu technicznego i fizycznego, poprawności funkcjonowania oraz kompletności akcesoriów, potwierdza fakt zwrotu Czytnika na egzemplarzu Oświadczenia Użytkownika (ust. 6).
 12. Za przekroczenie terminu wypożyczenia Czytnika pobierana jest opłata w wysokości 5,00 zł dziennie, liczona za każdy kolejny rozpoczęty dzień opóźnienia w zwrocie Czytnika.
 13. W przypadku zagubienia, kradzieży, zniszczenia Czytnika lub jego wyposażenia Czytelnik zobowiązuje się do odkupienia sprzętu identycznego lub o co najmniej równoważnych parametrach wraz z akcesoriami zaakceptowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.
 14. W razie stwierdzenia wykorzystania Czytnika niezgodnie z przepisami prawa lub postanowieniami niniejszego Regulaminu Biblioteka, a także uprawnione osoby trzecie, będą uprawnione do dochodzenia roszczeń z tego tytułu wobec Czytelnika.

Załącznik Nr 1

do Regulaminu wypożyczania czytników książek elektronicznych

OŚWIADCZENIE

Imię i nazwisko: ………………………………………

Nr karty bibliotecznej: ………………………………………

Dotyczy: wypożyczenie Czytnika …………………………………………………………….

wraz z przewodem połączeniowym, ładowarką, etui i kartą pamięci*

Data wypożyczenia …………………………………Data zwrotu…………………………..

Oświadczam, że w chwili wypożyczenia sprawdziłem stan wypożyczanego urządzenia i:

nie zgłaszam żadnych zastrzeżeń co do jego stanu*,

stwierdzam następujące usterki/braki:*

a)……………………………………………

b)……………………………………………

c)……………………………………………

d)…………………………………………….

Oświadczam, iż zwrócę Czytnik z taką samą zawartością pamięci jak w momencie wypożyczenia.

W przypadku zagubienia, kradzieży lub zniszczenia Czytnika zobowiązuję się do odkupienia sprzętu identycznego lub o co najmniej równoważnych parametrach wraz z akcesoriami zaakceptowanego przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach.

Okazano dokument tożsamości.

……………………………… …………………………………

Podpis Bibliotekarza         Podpis Użytkownika

٭niepotrzebne skreślić

Opublikowano przez w dniu 12 maja 2021 w Aktualności


Skip to content