Napisz recenzję – wygraj książkę!

Napisz recenzję – wygraj książkę!

Zapraszamy Czytelników do recenzowania książek wypożyczonych w naszej Bibliotece. Przeczytaj, napisz krótką recenzję, przynieś do biblioteki, lub prześlij na adres biblioteka@myslenice.pl

Najciekawsze teksty opublikujemy na stronie biblioteki w zakładce RECENZJE CZYTELNIKÓW, profilu biblioteki na Facebooku, innych mediach i nagrodzimy.

Jeżeli przeczytałeś jakąś interesującą książkę i zauważyłeś, że nie ma jej w naszej bibliotece, poinformuj nas o tym.  Bardzo cenimy sobie sugestie i rekomendacje naszych Czytelników.

Regulamin Konkursu NAPISZ RECENZJĘ

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem Konkursu NAPISZ RECENZJĘ (zwanego dalej Konkursem) jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, adres: 32-400 Myślenice, ul. Adama Mickiewicza 17, zwana w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 2. Celem Konkursu jest: promowanie literatury i czytelnictwa, zachęcanie do własnej twórczości literackiej oraz aktywizacja czytelników.
 3. Czas trwania Konkursu: ciągły.
 4. Przedmiotem Konkursu jest napisanie recenzji książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 5. Informacje na temat Konkursu zamieszczone zostaną na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl, lub/i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube (zwanych dalej stronami Organizatora) oraz w mediach lokalnych.
 6. Niniejszy regulamin stanowi podstawę Konkursu i określa jego zasady.

§ 2. Zasady uczestnictwa w Konkursie

 1. Konkurs skierowany jest do czytelników Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Prace oceniane będą w dwóch kategoriach wiekowych: uczestnicy do lat 15 lat – Recenzja dziecięca i uczestnicy od 15 lat – Recenzja.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest:

a) napisanie recenzji książki wypożyczonej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Myślenicach; maksymalna objętość pracy to 1 strona znormalizowanego maszynopisu (czcionka Times New Roman, 12 pkt, interlinia 1,5);

b) wypełnienie i podpisanie zgody na przetwarzanie danych osobowych i uczestnictwa w konkursie (Załącznik nr 1), podpisanie oświadczenia dotyczącego praw autorskich (Załącznik nr 2);

c) przesłanie podpisanej recenzji drogą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl (w tytule wiadomości wpisać NAPISZ RECENZJĘ), lub pocztą tradycyjną na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17 z dopiskiem NAPISZ RECENZJĘ, lub dostarczyć do Biblioteki do Wypożyczalni.

3. Recenzja powinna być wynikiem osobistej twórczości osoby biorącej udział w Konkursie, nie może naruszać praw autorskich osób trzecich. Każdy Uczestnik Konkursu ponosi pełną odpowiedzialność za przesłaną pracę i zwalnia Organizatora z odpowiedzialności w tym zakresie.

4. Prawo do nagrody uzyskują wyłącznie Uczestnicy, którzy spełnią wszystkie warunki zawarte w § 2 ust. 2.

§ 3. Zasady przyznawania nagród

 1. Organizator Konkursu powoła Komisję Konkursową, która nagrodzi 1 pracę w kategorii Recenzja dziecięca oraz 1 pracę w kategorii Recenzja raz na kwartał. Komisja Konkursowa oceni pracę pod względem formalnym (spełnienie wszystkich warunków wynikających z niniejszego Regulaminu), literackim (poprawność językowa) oraz merytorycznym (spójność, walory edukacyjne itp.).
 2. Laureaci Konkursu otrzymają nagrody książkowe, upominki.
 3. Od decyzji Komisji Konkursowej nie przysługuje odwołanie.
 4. Nagrodzone prace będą publikowane na stronie internetowej Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl w zakładce RECENZJE CZYTELNIKÓW, lub/ i na oficjalnych profilach Organizatora w serwisach społecznościowych Facebook, YouTube lub/ i w mediach lokalnych.
 5. Wyniki Konkursu będą ogłaszane raz na kwartał tj. po 1 kwietnia, po 1 lipca, po 1 września, po 31 grudnia.
 6. O sposobie i terminie odbioru nagród Laureaci zostaną powiadomieni za pomocą poczty mailowej i informacji zamieszczonej na stronie Organizatora www.biblioteka.myslenice.pl.

§ 4. Prawa autorskie

 1. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą zgłoszonej recenzji przekazanej Organizatorowi w ramach Konkursu, który jest wynikiem wyłącznie pracy twórczej autora i nie narusza praw osób trzecich.

2. Uczestnik oświadcza, że posiada wyłączne prawa autorskie osobiste i majątkowe do przesłanej recenzji.

3. Z dniem zgłoszenia recenzji Uczestnik Konkursu przenosi na Organizatora wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do pracy wymienionego w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

a) prawo do upowszechniania pracy w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym w materiałach promocyjnych),

b) prawo do wprowadzania i zachowania pracy w pamięci komputera,

c) prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,

d) prawo do utrwalania i zwielokrotniania pracy jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,

e) prawo do wykorzystywania scenariusza w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej Organizatora,

f) prawo do publikowania pracy na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilach na portalu Facebook, YouTube,

g) prawo do publikowania pracy w mediach lokalnych.

4. Prawa określone w ust. 3 Organizator będzie mógł wykonywać przez czas nieokreślony na terytorium całego świata.

§ 5. Przetwarzanie danych

Mając na względzie dbałość o właściwe dysponowanie danymi osobowymi naszych interesantów oraz mając na uwadze rozpoczęcie obowiązywania przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europy 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony danych osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (dalej: „RODO”), a w szczególności art. 13 ust. 1 i 2, uprzejmie informujemy co następuje:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka  w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celach określonych przepisami prawa, wynikających z realizacji zadań i ustawowych obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym, w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym
i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres zgodny z obowiązującymi przepisami archiwalnymi, tj. ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn. Dz. U. Z 2018 r. poz. 217) i rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U z 2011 r. Nr 14 poz. 67 z późn. zm.). Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela: Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: iod@myslenice.pl

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. Uczestnictwo w Konkursie jest jednoznaczne z pełną akceptacją niniejszego  Regulaminu.
 2. Dodatkowych informacji na temat Konkursu udzielają pracownicy Wypożyczalni Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, tel. 12 272 06 61 wew. 2, biblioteka@myslenice.pl.

Załącznik nr 1

Załącznik nr 10 do Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych

Informacja o przetwarzaniu danych klienta  oraz zgoda na przetwarzanie danych

Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych (danych Pani/Pana dziecka)  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice.

Administrator przetwarza dane w celu realizacji statutowych działań placówki wynikających z realizacji zadań i określonych przepisami obowiązków Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz w celach wynikających z oddzielnie wyrażonych zgód.

Ponadto, informujemy, że:

 1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679
  1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
  1. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
  1. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 2. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów statutowych, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa. W przypadku oddzielnie wyrażonej zgody okres przetwarzania danych wynika z wyrażonego w zgodzie oświadczenia woli.
 4. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane:
  1. Podmiotom przetwarzającym dane  w naszym imieniu na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych osobowych, a związanych z funkcjonowaniem szkoły,
  1. Organom uprawnionym do otrzymania Państwa danych na podstawie przepisów prawa,
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 6. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 8. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 9. Podanie danych osobowych jest dobrowolne ale określone Regulaminem korzystania z Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Brak podania danych uniemożliwia korzystanie z usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Myślenicach.
 10. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administrator nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Zgody na  przetwarzanie danych w konkursie NAPISZ RECENZJĘ

W związku z powyższymi informacjami, których przeczytanie oraz zrozumienie niniejszym potwierdzam

własnoręcznym podpisem, ja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

uczestnik konkursu / opiekun dziecka, uczestnika konkursu, nad którym sprawuję opiekę1 

w kategorii: Recenzja / Recenzja dziecięca1

oświadczam, że:

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na wykorzystanie  podanych przeze mnie danych osobowych własnych / dziecka nad którym sprawuję opiekę1 w celu realizacji konkursu przez jest Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach:

konto e-mail……………  …………………………………, numer telefonu …………………………………

adres…………………………………………………………………………………………………………..

Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości wzięcia udziału w konkursie oraz korzystania
z komunikacji

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na wykorzystanie moich danych / dziecka nad którym sprawuję opiekę1 w trakcie realizacji konkursu NAPISZ RECENZJĘ poprzez wykorzystanie przesłanego materiału:

– na stronach internetowych,

– w mediach społecznościowych,

– kronice biblioteki, tablicach wiszących w placówce,

– w środkach masowego przekazu,

 Brak zgody skutkować będzie brakiem możliwości umieszczania wizerunku w serwisach i miejscach dokumentujących życie biblioteki.

 • Dane będą przetwarzane przez czas trwania konkursu lub do czasu wycofania zgody.
 • Wyrażone zgody są dobrowolne.
 • Każdą zgodę można wycofać bez konsekwencji w dowolnym momencie składając na niniejszym dokumencie stosowną deklarację.

Zgody na  uczestnictwo w konkursie NAPISZ RECENZJĘ

Wyrażam zgodę / nie wyrażam zgody1 na uczestnictwo moje / dziecka nad którym sprawuję opiekę1 konkursie organizowanym przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Myślenicach. Oświadczam, że akceptuję Regulamin Konkursu

……………………………………….                                   …………………………………

 Imię i nazwisko / Imię i nazwisko dziecka                                            (podpis osoby/rodzica/opiekuna)

1 – wykreślić niewłaściwe

Załącznik nr 2

Oświadczenie dotyczące praw autorskich

……………………………………………………………………………………………

(imię i nazwisko biorącego udział w Konkursie NAPISZ RECENZJĘ)

Oświadczam, że:

 1. jestem autorem i twórcą pracy przygotowanej w ramach Konkursu NAPISZ RECENZJĘ,
 2. recenzja została stworzony przeze mnie samodzielnie, bez udziału osób trzecich,
 3. recenzja jest oryginalna, nie narusza praw autorskich osób trzecich, jest wolna od jakichkolwiek zapożyczeń oraz nie mają miejsca żadne inne okoliczności, które mogłyby narazić Organizatora Konkursu na odpowiedzialność wobec osób trzecich z tytułu korzystania lub rozpowszechniania pracy. W razie jakichkolwiek roszczeń osób trzecich ponoszę wobec nich odpowiedzialność.

Z dniem zgłoszenia recenzji, o której mowa w § 1 ust. 5 Regulaminu, jako Uczestnik Konkursu NAPISZ RECENZJĘ przenoszę na Miejską Bibliotekę Publiczną im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach wszelkie prawa autorskie majątkowe i prawa pokrewne do recenzji wymienionej w § 1 ust. 4 wskazanego wyżej Regulaminu na następujących polach eksploatacji:

 1. prawo do upowszechniania recenzji w postaci drukowanej i za pomocą sieci Internet (w tym
  w materiałach promocyjnych),
 2. prawo do wprowadzania recenzji do obrotu,
 3. prawo do wprowadzania i zachowania recenzji w pamięci komputera,
 4. prawo do publicznego wyświetlania, wystawiania, odtwarzania, nadawania,
 5. prawo do utrwalania i zwielokrotniania recenzji jakąkolwiek techniką w nieograniczonej liczbie egzemplarzy,
 6. prawo do wykorzystywania recenzji w działalności reklamowej, promocyjnej, edukacyjnej i szkoleniowej Organizatora,
 7. prawo do publikowania recenzji na stronie internetowej Organizatora oraz jego profilu w portalu Facebook, YouTube,
 8. Przeniesienie praw autorskich następuje na terytorium całego świata i bez ograniczenia czasowego.

…………………………………                                                  ………………………………….……………..

(miejscowość, data)                                       (czytelny podpis Uczestnika Konkursu / rodzica/opiekuna)

Opublikowano przez w dniu 23 kwietnia 2021 w Aktualności


Skip to content