ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE

ZAPYTANIE OFERTOWE NR MBP.400-2/21

Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach przeprowadzając rozeznanie rynku na Zakup książek dla Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka
w Myślenicach w 2021 roku w trybie poza ustawą (art. 2.1.1 ustawy PZP z dnia 11 września 2019 roku, Dz. U. z 2019 r. poz. 2019 z późn. zmianami) zaprasza do złożenia oferty na zakup książek:

  1. Oferta powinna zawierać:

Formularz oferty (zał. nr 1) z odpowiedziami na następujące pytania:
• Ilość tytułów książek – nowości wydawniczych dostępnych w bieżącej ofercie.
• Zakres tematyczny nowości wydawniczych, rodzaj literatury, współpraca z najważniejszymi wydawnictwami.
• Wysokość % udzielonego rabatu od ceny detalicznej.
• Koszty dostawy do siedziby Zamawiającego oraz koszty związane z przesyłaniem reklamacji.
• Termin płatności -21 dni, ewentualne dodatkowe upusty za krótsze terminy płatności.
• Opis sposobu dokonywania zamówień, możliwości rezerwacji poszczególnych tytułów, składania zamówień i rezerwacji osobno dla 7 agend.

  • Ofertę w formie pisemnej należy złożyć:

– pocztą na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach,
ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice, z dopiskiem Zakup książek lub

– drogą elektroniczną na adres: dyrektor.biblioteka@myslenice.pl – tytuł wiadomości Zakup książek

  • Sukcesywne zamówienia nowości wydawniczych obejmować będą:

– literaturę piękną dla dorosłych, dzieci i młodzieży

– literaturę popularnonaukową dla dzieci i młodzieży

– podręczniki akademickie dla dorosłych, literaturę naukową, popularnonaukową (humanistyczną, prawniczą, społeczno-ekonomiczną, medyczną, przyrodniczą i techniczną)

– audiobooki

  • Zamówienia będą realizowane od 4 marca 2021 r. do 31 grudnia 2021 r.
  • Szacunkowa wartość zamówienia – ok. 66 000 złotych.
  • Ofertę należy złożyć do 27 lutego 2021 r. Otwarcie ofert 3 marca 2021 r., godz. 9.00.
  • Osoby do kontaktu: Agnieszka Kazanecka-Bylica, Mieczysława Żak 12 272 06 61.
  • Ogólna klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych:

1) Administratorem pozyskiwania danych osobowych jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach z siedzibą w Myślenicach, ul. A. Mickiewicza 17, e-mail: biblioteka@myslenice.pl zwana dalej: Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych.

2) Dane osobowe pozyskiwanie i przetwarzane są przez Administratora w celu przeprowadzenia rozeznania rynku na zakup książek do Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.

3) Odbiorcami danych osobowych będą co do zasady pracownicy Miejskiej Biblioteki Publicznej
im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach. Dane mogą być przekazywane innym organom państwowym,
w tym organom administracji rządowej, organom kontroli, organom ścigania, sądom powszechnym
i administracyjnym jeśli tak stanowią przepisy prawa.

4) Zgodnie z RODO każdemu przysługuje prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii; prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych; prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych; prawo do przenoszenia danych; prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych; prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

5) Pozyskane dane osobowe będą przechowywane przez okres prowadzenia rozeznania oraz po jego zakończeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi archiwizacji.

Informacji na temat przetwarzania danych osobowych przez Administratora udziela:
Inspektor Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł. Kontakt:  iod@myslenice.pl

Opublikowano przez w dniu 18 lutego 2021 w Aktualności


Skip to content