Konkurs na pracę magisterską

Konkurs na pracę magisterską

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach zapraszają do udziału w konkursie na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic (Miasta i Gminy Myślenice).
Prace obronione w latach 2018/2019 i 2019/2020 należy składać w Miejskiej Bibliotece Publicznej, ul. A. Mickiewicza 17 do 30 września 2020 r.


Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic
REGULAMIN

§ 1. Postanowienia Ogólne

 1. Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach oraz Muzeum Niepodległości w Myślenicach działając pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłaszają Konkurs na najlepszą pracę magisterską dotyczącą Myślenic.
 2. Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.

§ 2 Cel konkursu

 1. Wzbudzenie zainteresowania absolwentów szkół wyższych Myślenicami: ich kulturą, tradycją, historią i dniem dzisiejszym.
 2. Wyróżnienie szczególne uzdolnionych absolwentów szkół wyższych.
 3. Popularyzacja miasta.
 4. Popularyzacja badań naukowych.

§ 3 Warunki konkursu

 1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć absolwenci wszystkich uczelni publicznych i niepublicznych.
 2. Do konkursu dopuszcza się prace obronione w roku akademickim 2018/2019 i 2019/2020.

§ 3 Zgłaszanie prac do konkursu

 1. W terminie do dnia 30 września 2020 r. do siedziby Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice) należy dostarczyć oprawioną prace magisterską.  Do wydruku należy dołączyć płytkę CD zawierająca treść pracy zapisaną w postaci pliku Word (*.docx) bądź RTF (*.rtf) lub przesłać na adres: biblioteka@myslenice.pl
 2. Dane identyfikujące pracę należy usunąć z karty tytułowej i umieścić w formularzu zgłoszeniowym. Karta tytułowa powinna zawierać jedynie tytuł pracy i rok jej obrony. Załącznik nr 1.
 3. Pracę należy oznakować pseudonimem tzw. “godłem”, które należy także umieścić na formularzu zgłoszeniowym.
 4. Do pracy należy dołączyć:
 • kopię dyplomu ukończenia studiów lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające termin obrony pracy;
 • streszczenie pracy o objętości nie przekraczającej 3600 znaków;
 • zgodę autora pracy na przetwarzanie i publikację danych osobowych oraz wizerunku – wzór zgody stanowi Załącznik nr 2 do regulaminu.
 • zgodę autora pracy na niekomercyjne publikowanie przez organizatorów konkursu (w mediach tradycyjnych i internetowych) niewielkich fragmentów dysertacji (do 10 % objętości), jej tytułu i opisu. Publikacje będą mieć na celu promocję konkursu, autora i podejmowanych przez niego badań (Załącznik nr 2).
 • zgodę autora pracy na archiwizację jego rozprawy w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach i późniejsze jej udostępnianie czytelnikom tejże biblioteki (Załącznik nr 2).
 1. Zgłoszona praca, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.
 2. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
 3. Prace zgłoszone do konkursu (wydruk i płytka CD) przechodzą na własność organizatora.
 4. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać
 • autor pracy;
 • promotor lub recenzent – za zgodą autora pracy.

§ 4 Zasady oceniania prac

 1. Oceniając pracę jury konkursowe będzie zwracać szczególną uwagę na:
 • związek jej tematu z Myślenicami;
 • koncepcję pracy;
 • wartość merytoryczną,
 • znajomość literatury przedmiotu.
 • walory językowe;
 • oryginalność prezentowanej treści.

§ 5 Nagrody

 1. Główna nagroda opiewa na sumę 2 tys. zł. Fundatorem jest Muzeum Niepodległości w Myślenicach.
 2. Przewidziano ponadto dodatkowe nagrody za prace wyróżnione.
 3. Jury może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.

§ 6 Terminy

 1. Termin składania prac: do dnia 30 września 2020 r.
 2. O wynikach laureat i wyróżnieni zostaną powiadomieni do 1 listopada 2020 r.
 3. Ogłoszenie laureata i wyróżnionych osób nastąpi dnia 11 listopada 2020 r.

§ 7 Informacje dodatkowe

 1. W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Muzeum Niepodległości.
 2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
 3. Reklamacje będą rozpatrywane do dnia 17.11.2020 r.

§ 8 Ochrona danych osobowych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice oraz Muzeum Niepodległości z siedzibą w Myślenicach, ul. Romualda Traugutta 11, 32-400 Myślenice. Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji konkursu i jego promocji. Ponadto, informujemy, że:
1) Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;
 2. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;
 3. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,
 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl
 2. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.
 3. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.
 7. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

Do pobrania:
Załącznik nr 1
Załącznik nr 2

Opublikowano przez w dniu 29 sierpnia 2020 w Bez kategorii


Skip to content