Konkurs literacki zmiany!

Konkurs literacki  zmiany!

Miejska Biblioteka Publiczna oraz Burmistrz Miasta i Gminy Myślenice zapraszają do udziału w konkursie na najpiękniejszy
list napisany do papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.


Konkurs „Piszę do Ciebie Ojcze Święty”

 
W związku ze stanem epidemii ulega zmianie Regulamin:
 • zgłoszenia można przesyłać pocztą elektroniczną ;

 • wydłużony czas zgłoszeń- do 4 maja!


REGULAMIN
 
§ 1. Postanowienia Ogólne
Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach działając pod patronatem Burmistrza Miasta i Gminy Myślenice ogłasza Konkurs „Piszę do Ciebie Ojcze Święty”
Zasady konkursu definiuje niniejszy Regulamin.
 
§ 2 Cel konkursu
1. Upamiętnienie papieża Jana Pawła II z okazji 100 rocznicy urodzin.
2. Integracja społeczności lokalnej.
3. Rozwijanie wrażliwości językowej.
4. Promocja lokalnych talentów literackich.
 
§ 3 Warunki konkursu

1. Konkurs ma charakter otwarty, mogą w nim uczestniczyć wszyscy mieszkańcy miasta i gminy Myślenice

2. Praca konkursowa nie może być wcześniej publikowana i nagradzana.

3. Organizator nie wprowadza jakichkolwiek, innych ograniczeń, w tym wiekowych


§ 4 Zgłaszanie prac do konkursu

1. W terminie do dnia 4 maja 2020 r. należy dostarczyć pracę konkursową wybierając jedną z poniższych możliwości:

 • przesłać pocztą elektroniczną na adres: biblioteka@myslenice.pl w temacie podając KONKURS NA LIST

 • pocztą tradycyjną z dopiskiem KONKURS NA LIST na adres Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice)

 • wrzucić do skrzynki pocztowej z dopiskiem KONKURS NA LIST w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej (ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice).

2. Forma pracy:

 • utwór literacki w formie listu

 • prace powinny być dostarczone jako dokument tekstowy, wydruk komputerowy (interlinia 1,5, czcionka 12) lub czytelny rękopis. We wszystkich przypadkach obowiązuje maksymalnie 1 strona A4.

 • prace wysyłane drogą poczty elektronicznej w wiadomości powinny mieć skopiowany i wypełniony formularz zgłoszeniowy (załącznik 1) oraz zgodę na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik 2) z podaniem imienia i nazwiska oraz tekstem Wyrażam zgodę

 • prace wysyłane pocztą zapakowane w kopertę oznaczoną nazwą konkursu i godłem, wraz z podpisanym formularzem zgłoszeniowym (załącznik 1) i zgodą na przetwarzanie danych osobowych i wizerunku (załącznik 2)

3. Prace nieczytelne, z błędami, nie będą oceniane.
4. Prace dostarczone pocztą elektroniczną będą przyjmowane przez osobę nie należącą do składu Komisji konkursowej.

5. Przy zgłoszeniach pocztą elektroniczną do Komisji konkursowej dotrą prace nie zawierające danych osobowych.
6. Zgłoszona praca, która nie spełnia wymogów określonych w regulaminie, nie będzie oceniana.
7. Nadesłana korespondencja nie podlega zwrotowi.
8. Prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność organizatora.
9. Zgłoszenia pracy do konkursu może dokonać:

 • autor pracy

 • rodzic lub opiekun prawny w przypadku osób niepełnoletnich


§ 5 Zasady oceniania prac

Oceniając pracę komisja konkursowa będzie zwracać szczególną uwagę na:

 • związek z tematem konkursu

 • formę literacką

 • walory językowe;

 • oryginalność prezentowanej treści.


§ 6 Nagrody

1. Przewidziane są nagrody I, II i III stopnia oraz ewentualne wyróżnienia specjalne, które pozostają w gestii komisji konkursowej.

2. Komisja konkursowa może odstąpić od przyznania nagrody głównej lub wyróżnień.


§ 7 Terminy

1. Termin składania prac: do dnia 4 maja 2020 r.

2.O wynikach laureaci i wyróżnieni zostaną powiadomieni do 15 maja 2020 r.

3. Ogłoszenie laureatów i wyróżnionych osób nastąpi dnia 20 maja 2020 r.

 
§ 8 Informacje dodatkowe

1.W sprawach nieobjętych niniejszym regulaminem decyzję podejmuje Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka.

2. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.

 

§ 9 Ochrona danych osobowych
Informujemy, iż administratorem podanych przez Panią/Pana danych osobowych  jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka z siedzibą w Myślenicach, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice. Administratorzy przetwarzają dane w celu realizacji konkursu i jego promocji. Ponadto, informujemy, że:
1. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679

 1. art. 6 ust. 1 lit. a) – w sytuacji kiedy osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym lub większej liczbie określonych celów;

 2. art. 6 ust. 1 lit. c) – kiedy przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze;

 3. art. 6 ust. 1 lit. f) – jeżeli przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią,

 1. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych Osobowych: Krzysztof Dybeł, e-mail: iod@myslenice.pl

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do danych osobowych dotyczących Pani/Pana osoby, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do wykonywania kopii danych osobowych.

 1. Usunięcie  Pani/Pana danych osobowy w zakresie wymaganym przepisami prawa jest niemożliwe.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 1. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie podanych danych osobowych.

 1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale określone Regulaminem konkursu. Brak podania danych uniemożliwia uczestnictwo w konkursie.

 1. Dane osobowe mogą być przetwarzane w sposób zautomatyzowany natomiast Administratorzy nie przewiduje profilowania przetwarzanych danych osobowych.

    Do pobrania:
     Załącznik nr 1
     Załącznik nr 2

Dodatkowe upominki w postaci podpórek do książek dla lauretów konkursu "Piszę do Ciebie Ojcze Święty" przygotował sklep Metalowe Dekoracje.  https://metalowedekoracje.pl/k/podporki-do-ksiazek/

Opublikowano przez w dniu 5 maja 2020 w Bez kategorii


Skip to content