Małopolski Konkurs Literacki

Małopolski Konkurs Literacki

MAŁOPOLSKI KONKURS LITERACKI „NOWE PRZYGODY FRANI”
Organizator: Sądecka Biblioteka Publiczna
Uczestnicy: Konkurs adresowany jest do uczniów szkół podstawowych klas IV-VI na terenie województwa małopolskiego.
Opis: Frania to bohaterka książki Jadwigi Marzec „Niezwykły tydzień Frani”, opowiadającej o wakacyjnych przygodach dziewczynki. Mieszka w podkrakowskiej miejscowości i często odwiedza dziadków na Sądecczyźnie. Jej najbliższą przyjaciółką jest Karolina. Książka „Niezwykły tydzień Frani” dostępna jest w Księgarni Alfabet przy ul. Jagiellońskiej 5 w Nowym Sączu, która prowadzi również sprzedaż wysyłkową. Powieść można wypożyczyć w Oddziale dla Dzieci i Młodzieży oraz filiach Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu.
Autorka przygotowuje drugą część opowiadania, tym razem o szkolonych przygodach Frani. Ciekawie przedstawione historie szkolne, nadesłane na niniejszy konkurs, mogą stać się inspiracją do wykorzystania w książce „Nowe przygody Frani”.
Przedmiotem konkursu literackiego jest napisanie opowiadania, którego bohaterką jest uczennica IV klasy szkoły podstawowej. Frania nie musi być główną bohaterką opowiadania. Życie szkolne stwarza różne sytuacje, w których nie wszyscy biorą czynny udział, czasem są tylko obserwatorami zdarzeń lub zajmują rolę drugoplanową. Przygody nie muszą być spektakularne, lecz przedstawiające zwyczajne życie szkolne. Zabawne, śmieszne, ale również smutne, przykre (jak to często bywa w życiu uczniowskim) lub pokazujące różne relacje miedzy uczniami. Opowiadanie może przedstawiać jedną spośród trzech proponowanych sytuacji:
a) podczas lekcji
b) podczas przerwy
c) podczas wycieczki lub biwaku – Uwaga! Miejscem wycieczki może być atrakcyjna miejscowość w Małopolsce, co będzie stanowiło dodatkowy atut opowiadania. Niedozwolone jest wykorzystanie w opowiadaniu przygód z innych książek np. „Przygody Mikołajka” czy „Hania humorek”. Każda praca będzie oceniona pod względem literackim. Niezależnie od tego, najciekawsze pomysły, które będą inspiracją dla autorki, zostaną umieszczone w książce „ Nowe przygody Frani”, co zostanie odnotowane w publikacji.
Nagrody:
Laureaci konkursu – autorzy najlepszych prac pod względem literackim – za miejsca I-III, otrzymają nagrody książkowe oraz dyplomy.
Wyróżnieni Uczestnicy Konkursu oraz autorzy najciekawszych pomysłów, które stały się inspiracją do książki (nawet jeśli nie były to najlepsze prace pod względem literackim) zostaną nagrodzeni publikacją „Nowe przygody Frani” z dedykacją autorki oraz otrzymają pamiątkowe dyplomy.

REGULAMIN KONKURSU LITERACKIEGO „NOWE PRZYGODY FRANI”
§ 1
1. Niniejszy Regulamin Konkursu Literackiego „Nowe przygody Frani”, zwany dalej „Regulaminem”, określa warunki oraz zasady przeprowadzenia konkursu literackiego dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI, zwanych dalej „Uczestnikami”.
2. Organizatotrem Konkursu jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Przedmiotem Konkursu jest napisanie opowiadania o przygodach szkolnych Frani.
4. Spośród nadesłanych prac powołane przez Organizatora jury wybierze najlepsze prace pod względem literackim, przyznając nagrody i wyróżnienia. Niezależnie od werdyktu jury, autorka książki dokona wyboru najciekawszych prac opowiadających szkolne historie, które staną się inspiracją i zostaną wykorzystane w książce „Nowe przygody Frani” a pomysłodawcy zostaną przez pisarkę nagrodzeni.
5. Udział w konkursie jest dobrowolny i bezpłatny.
§ 2
Celem konkursu jest :
1. Rozwijanie pasji literackich wśród dzieci i młodzieży.
2. Promocja czytelnictwa wśród dzieci i młodzieży.
3. Promowanie młodzieży uzdolnionej humanistycznie.
4. Rozwijanie wyobraźni młodego pokolenia.
§ 3
Termin konkursu :
1. Konkurs trwa od 2 stycznia 2020 roku do 6 marca 2020 roku.
2. Ogłoszenie wyników nastąpi w czerwcu 2020 roku, a uroczyste podsumowanie i wręczenie nagród we wrześniu 2020 roku. Informacje dotyczące konkretnych terminów zostaną umieszczone na stronie internetowej Organizatora a laureaci dodatkowo powiadomieni poprzez pocztę elektroniczną.
3. Prace należy przesłać listownie tradycyjną pocztą w 3 egzemplarzach (decyduje data stempla pocztowego) na adres:
Sądecka Biblioteka Publiczna
ul. Franciszkańska 11
33-300 Nowy Sącz
z dopiskiem „KONKURS LITERACKI”.
4. Do każdej pracy powinna być dołączona w oddzielnej kopercie karta uczestnika (zał. nr 1). Koperta powinna być opatrzona godłem np. Krokus 12 , takim samym godłem należy podpisać przesłane prace na konkurs.
§ 4
Warunki uczestnictwa:
Z jednej szkoły, mogą być przesłane najwyżej cztery opowiadania. W uzasadnionych przypadkach Organizator może wyrazić zgodę na większą ilość zgłoszeń niż przewiduje Regulamin.
1. Konkurs przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych klas IV-VI.
2. Każdy Uczestnik może zgłosić jedną pracę konkursową opowiadającą historię, która wydarzyła się:
a/ podczas lekcji
b/ podczas przerwy
c/ podczas wycieczki lub biwaku – Uwaga! Miejscem wycieczki może być atrakcyjna miejscowość w Małopolsce, co będzie stanowiło dodatkowy atut opowiadania.
3. Prace konkursowe nie mogą zawierać treści, które w jakikolwiek sposób naruszają prawa osób trzecich. Nie mogą zawierać treści wulgarnych, pochwalających przemoc lub dyskryminację w jakiejkolwiek formie.
4. Zalecany sposób formatowania pracy konkursowej:
a/objętość: 1- 1,5 strony formatu A4
b/ czcionka o kroju Times New Roman w rozmiarze 12
c/ odstępy pomiędzy wierszami : 1,5
d/marginesy 2,5
5. Przesłanie pracy jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystanie jej treści w dowolny sposób przez autorkę i publikację w książce „ Nowe przygody Frani”. Prace konkursowe muszą być pracami własnymi autorów, nigdzie wcześniej niepublikowane i nie będące przedmiotem innego konkursu, oraz nieobciążone prawami lub roszczeniami osób trzecich.
6. Udział w konkursie jest równoznaczny z akceptacją Regulaminu Konkursu.
§ 5
Nagrody:
1. Laureaci konkursu za miejsca I-III otrzymują nagrody książkowe.
2. Wyróżnieni Uczestnicy otrzymują książkę „ Nowe przygody Frani”.
3. Uczestnicy, którzy zainspirowali autorkę, zostaną nagrodzeni książką „Nowe przygody Frani”, a najciekawsze opowiadanie otrzyma nagrodę niespodziankę ufundowaną przez autorkę książki.
§ 6
Postanowienie końcowe:
1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminów Konkursu. Informacja o ewentualnych zmianach zostanie zamieszczona na stronie internetowej Organizatora.
2. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie Konkursu decyduje Organizator. Od decyzji Organizatora nie przysługuje prawo odwołania.
3. Szczegółowych informacji dotyczących Konkursu udziela Dział Promocji i Udostępniania Zbiorów Sądeckiej Biblioteki Publicznej: promocja@sbp.nowysacz.pl; 18 443-87-52 lub 18 443-83-02 (wewn. 29).
§ 7
Informacja o przetwarzaniu danych osobowych uczestnika konkursu:
1. Administratorem danych osobowych jest Sądecka Biblioteka Publiczna im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu, z siedzibą przy ul. Franciszkańskiej 11.
2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu organizacji, przeprowadzenia i promocji konkursu „Nowe przygody Frani”.
3. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystywania wizerunków uczestników konkursu oraz podania imion i nazwisk (szczególnie laureatów). Wykorzystanie wizerunku obejmuje jego publikowanie w mediach, w mediach elektronicznych, w szczególności na stronie internetowej www.sbp.nowysacz.pl oraz profilu Sądeckiej Biblioteki Publicznej, sprawozdaniach itp. Wykorzystanie wizerunku odbywać się będzie w zakresie służącym popularyzacji, promocji i dokumentacji konkursu.
4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w konkursie.
5. Dane będą przetwarzane przez okres trwania przygotowań i realizacji konkursu, a po jego zakończeniu będą archiwizowane przez okres przewidziany przepisami prawa – jednolitym rzeczowym wykazem akt obowiązującym w SBP i nie będą udostępniane innym odbiorcom, a przetwarzane jedynie w celu określonym powyżej.
6. Uczestnicy konkursu „Nowe przygody Frani” mają prawo do żądania od Sądeckiej Biblioteki Publicznej im. Józefa Szujskiego w Nowym Sączu dostępu do swoich danych osobowych oraz ich sprostowania.
7. W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych należy kontaktować się z inspektorem ochrony danych osobowych iod@sbp.nowysacz.pl.

Opublikowano przez w dniu 2 stycznia 2020 w Bez kategorii


Skip to content