Festiwal Fraszki

Festiwal Fraszki

V OTWARTY FESTIWAL FRASZKI "U-RODZINY" MYŚLENICE 2018

Regulamin konkursu literackiego FRASZKA-IGRASZKA
Organizator Myślenickiego Festiwalu Fraszki – Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice” – oraz jego współorganizatorzy: Myślenickie Towarzystwo Kultury i Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach, zapraszają na piątą edycję otwartego konkursu literackiego “FRASZKA-IGRASZKA”. W tym roku temat: „U-RODZINY”.

⦁    Konkurs ma charakter otwarty pod względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników.
⦁    Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o tematyce ogólnej „U-RODZINY” oraz – dodatkowo – fraszkę „PATRIOTYCZNĄ” poświęconą tegorocznemu Stuleciu Urodzin Państwa Polskiego.
⦁    Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe). Nie dotrzymanie tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.
⦁    Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na kopercie: Fraszka
⦁    Każda praca powinna być opatrzona godłem, natomiast dane osobowe, adres pocztowy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik 1) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik 2) powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym godłem (pobierz).
⦁    Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
⦁    Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 15 października 2018 roku (decyduje data stempla pocztowego).
⦁    Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i mają prawo do ich publikowania na stronach internetowych i w wydawnictwach promujących Myślenicki Festiwal Fraszki.
⦁    Organizatorzy przewidują trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz Nagrodę Specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród na wniosek jurorów konkursu.
⦁    Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
⦁    Ogłoszenie wyników konkursu nastąpi pod koniec października 2018r.
⦁    Laureaci konkursu zostaną powiadomieni o decyzji jurorów po odkodowaniu nagrodzonych przez jurorów prac, na początku listopada 2018r. Nagrody i wyróżnienia zostaną przesłane do laureatów drogą pocztową.
⦁    Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: acahn@wp.pl

SPONSORAMI TEGOROCZNEJ EDYCJI KONKURSU SĄ MAŁOPOLSKIE SPOTKANIA Z FOLKLOREM ORAZ BURMISTRZ MIASTA I GMINY MYŚLENICE

Opublikowano przez w dniu 21 września 2018 w Bez kategorii


Skip to content