Wiedza to sukces konkurs

Wiedza to sukces  konkurs

Konkurs „Wiedza to sukces”
Czekamy na prace do 18 listopada!!!

W ramach projektu Wiedza to sukces  zapraszamy młodzież z powiatu myślenickiego do udziału w konkursie na esej o dowolnej książce z dziedziny nauk ścisłych.

Regulamin konkursu  Wiedza to sukces
 
1. Organizatorem konkursu organizowanego w ramach projektu Wiedza to sukces jest Miejska Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach.
 
2. Konkurs skierowany jest do młodzieży (13-19 lat) mieszkającej lub uczącej się na terenie  powiatu myślenickiego.
 
3. Celem projektu jest zachęcenie młodych ludzi do świadomego wyboru ścieżki rozwoju  edukacyjnego i zawodowego opartej na naukach ścisłych oraz promowanie literatury naukowej dostępnej w bibliotece.
 
4. Warunki uczestnictwa:

 • udział w Konkursie jest wolny od wszelkich opłat;
 • uczestnik Konkursu musi być czytelnikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka w Myślenicach (można dokonać zapisu na podstawie legitymacji szkolnej w momencie składania pracy)
 • przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją regulaminu przez uczestnika. Uczestnik zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad;
 • uczestnik może przynieść do biblioteki lub przesłać pocztą (z dopiskiem na kopercie "Wiedza to sukces") pracę, wcześniej niepublikowaną i nienagradzaną. Forma pracy – esej (do 2 stron A4, czcionka Times New Roman 12, interlinia 1,5, bibliografia), dotyczący dowolnej książki naukowej lub popularnonaukowej z dziedziny nauk ścisłych.
 • zgłoszone na Konkurs prace powinny być opatrzone pseudonimem (godłem). Do pracy należy dołączyć: oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych oraz kartę zgłoszenia (pobierz) zawierającą następujące informacje: imię i nazwisko autora, dane kontaktowe autora i w przypadku osób niepełnoletnich – dane rodzica/opiekuna prawnego (numer telefonu, adres mailowy), podpis rodzica/opiekuna prawnego, które powinny znajdować się w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym pseudonimem (godłem);
 • autorzy prac wyrażają zgodę na opublikowanie ich danych osobowych w regionalnych mediach oraz na stronie internetowej organizatora zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 83 z późniejszymi zm.);
 • zgłoszenie uczestnictwa w Konkursie oznacza upoważnienie dla organizatora do korzystania ze zgłoszonych prac w zakresie publicznego rozpowszechnienia;
 
5. Termin i miejsce dostarczenia prac:
Prace należy składać w Czytelni Naukowej Miejskiej Biblioteki Publicznej im. ks. Jana Kruczka, ul. Adama Mickiewicza 17, tel. 12 272 06 61, mbp.myslenice@vp.pl do dnia 18  listopada  2017 r.
 
6. Wyłonienie laureatów Konkursu:
 • prace zakwalifikowane do udziału w Konkursie oceni jury powołane specjalnie do tego celu przez Organizatora, które wyłoni zwycięzców Konkursu.
 • rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi 22 listopada 2017 r.
 • rozdanie nagród termin podany zostanie po ogłoszeniu wyników


Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego


Opublikowano przez w dniu 25 października 2017 w Bez kategorii


Skip to content