Festiwal Fraszki

Festiwal Fraszki

      III OTWARTY FESTIWAL FRASZKI O TEMATYCE FOLKLORYSTYCZNEJ – MYŚLENICE 2016


Regulamin konkursu literackiego FRASZKA-IGRASZKA
Organizator Myślenickiego Festiwalu Fraszki – Stowarzyszenie “Wspólnota Myślenice” – oraz jego współorganizatorzy: Myślenickie Towarzystwo Kultury, Miejska Biblioteka Publiczna w Myślenicach, Międzynarodowe Małopolskie Spotkania z Folklorem oraz Miasto i Gmina Myślenice zapraszają na trzecią edycję otwartego konkursu literackiego “FRASZKA-IGRASZKA” poświęconą tematyce folklorystycznej.

• Konkurs ma charakter otwarty pod względem wieku, płci, narodowości, wykształcenia i stopnia literackiego profesjonalizmu uczestników.
• Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu pracę złożoną z 5 fraszek w języku polskim o tematyce folklorystycznej (dowolny temat związany z folklorem polskim) oraz dodatkowo pracę złożoną z 3 fraszek związanych z “Ziemią Myślenicką”*.
• Fraszki zgłoszone do konkursu nie mogą być wcześniej publikowane, ani w czasopismach i wydaniach książkowych, ani w formach publikacji własnej (witryny internetowe, portale społecznościowe). Nie dotrzymanie tego warunku grozi dyskwalifikacją uczestnika.
Prace należy przesyłać w sześciu egzemplarzach (rękopisy nie będą akceptowane) na adres: Miejska Biblioteka Publiczna, ul. Adama Mickiewicza 17, 32-400 Myślenice; z dopiskiem na kopercie: Fraszka
• Każda praca powinna być opatrzona godłem, natomiast dane osobowe, adres pocztowy, adres e-mail, oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych (załącznik 1) oraz oświadczenie o przekazaniu praw autorskich (załącznik 2) powinny się znajdować w zaklejonej kopercie dołączonej do pracy i oznaczonej tym samym godłem.
• Prace nie spełniające warunków regulaminu nie będą uwzględniane w konkursie.
Ostateczny termin nadsyłania prac upływa 31 maja 2016 roku (decyduje data stempla pocztowego).
• Organizatorzy nie zwracają nadsyłanych prac i mają prawo do ich publikowania na stronach internetowych i w wydawnictwach promujących Myślenicki Festiwal Fraszki.
• Organizatorzy przewidują trzy nagrody, dwa wyróżnienia oraz Nagrodę Specjalną. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do zmiany podziału nagród na wniosek jurorów konkursu.
• Skład jury zostanie podany do wiadomości publicznej najwcześniej po upływie terminu nadsyłania prac konkursowych.
Uroczyste ogłoszenie wyników konkursu nastąpi podczas Fraszkowej Gali, która odbędzie się 19 lipca 2016r.
• Uczestnicy i laureaci konkursu zostaną zaproszeni do uczestnictwa w Małopolskich Spotkaniach z Folklorem 2016 i poinformowani o ich szczegółowym programie, po odkodowaniu nagrodzonych przez jurorów prac, w czerwcu 2016 r. Podczas FRASZKOWEJ GALI zostaną wręczone nagrody, wyróżnienia rzeczowe oraz Nagroda Specjalna za najlepszą fraszkę poświęconą “Ziemi Myślenickiej”.
• Uczestnicy konkursu, których fraszki zostaną odczytane podczas FRASZKOWEJ GALI będą mieli szansę na uzyskanie Nagrody Publiczności.
• Wykładnia niniejszego regulaminu zależy od organizatorów. Wszelkie pytania kierować należy na adres: acahn@wp.pl
PROJEKT REALIZOWANY W RAMACH III MIĘDZYNARODOWYCH MAŁOPOLSKICH SPOTKAŃ Z FOLKLOREM 2016 FINANSOWANYCH PRZEZ WOJEWÓDZTWO MAŁOPOLSKIE, GMINĘ MYŚLENICE ORAZ MYŚLENICKIE TOWARZYSTWO KULTURY

zobacz materiał filmowy

Załącznik 1
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
imię i nazwisko

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w karcie zgłoszenia do konkursu literackiego Fraszka-Igraszka przez organizatorów Myślenickiego Festiwalu Fraszki w związku z realizacją celów statutowych oraz prowadzoną dokumentacją, zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr. 101. poz. 926. z późn. zmianami).
___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)


Załącznik 2
OŚWIADCZENIE
Oświadczenie uczestnika ______________________________________________________
imię i nazwisko

W wypadku nagrodzenia lub wyróźnienia moich prac zobowiązuję się przenieść na Organizatora konkursu Fraszka-Igraszka wszelkie autorskie prawa majątkowe i prawa pokrewne do nagrodzonych w konkursie prac, w tym wyłączne prawa do zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich oraz przenoszenia praw nabytych na inne osoby, wraz z prawem do nieograniczonego w czasie korzystania w kraju i za granicą na polach eksploatacji określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2006 r., Nr 90, poz. 631 z późn.zm.) w szczególności na polach eksploatacji związanych z działalnością promocyjną, marketingową i reklamową związaną z Myślenickim Festiwalem Fraszki, w tym praw do: a) wyłącznego używania i wykorzystania prac we wszelkiej działalności promocyjnej, reklamowej, informacyjnej i usługowej, b) utrwalania i zwielokrotniania prac wszelkimi technikami graficznymi, c) utrwalania i zwielokrotniania poprzez dokonywanie zapisu prac na nośnikach elektronicznych, d) publicznego odczytania, odtworzenia, wystawiania, wyświetlania na wszelkich imprezach otwartych i zamkniętych, e) wprowadzania do obrotu i dystrybucji, f) wprowadzania do pamięci komputera lub innego nośnika, umieszczania na stronie internetowej lub bezpłatnego użyczenia. 
___________________________________________________
data, czytelny podpis (w przypadku osób niepełnoletnich – podpis prawnego opiekuna)Opublikowano przez w dniu 2 maja 2016 w Bez kategorii


Skip to content